دانلود کامل پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی TREE

Published on Author galaxyfileLeave a comment

پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی TREE

پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی TREE
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 41
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی TREE

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختیTREE

پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی tree: این پکیج در پنج مرحله و ده جلسه تنظیم شده است که برای انجام پژوهش ها و پایان نامه های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره مورد نیاز پژوهشگران و دانشجویان می باشد.

تعداد صفحه: 4 صفحه

نوع فایل: word کد prs002

برای یادگیری بهتر، دانش آموزان تشویق می شوند.

درختی را مجسم کنند که دارای تنه ی محکمی باشد. و به این تنه شاخه های محکمی چسبیده باشد و این درخت ریشه ی محکمی داشته باشد.

سپس از آن ها خواسته می شود که جمله ی عنوان (موضوعی که مسئله آنهاست ومی خواهند در مورد آن با کمک راهبرد های فراشناختی به نتیجۀ مثبت برسند.) را بیان کنند، شبیه تنه ی درخت باشد.

و هر ایده ای که بیان می کنند به آن ضمیمه شود، دلایل قانع کننده ای که برای ایده های خود بیان می کنند، شبیه ریشه های درخت هستند و این مهم است.

این روش در چهار چوب خود نظم دهی است که مربی از خود آموزشی استفاده می کند که شامل خود اظهاری برای مثال (چه نیاز دارم انجام دهم؟)، (چگونه انجام دهم؟)، خود ارزیابی برای مثال ( چیزی که انجام دادم درست است؟) و خود تشویقی برای مثال (این دلیل خوبی است) می باشد.

همینطور استفاده از خود اظهاری مثبت یعنی نسبت دادن موقعیت در نوشتن و بررسی مسئله به کوشش در استفاده از راهبرد برای مثال: اگر من سخت کار کنم و مراحل راهبرد را خوب دنبال کنم، مسئله ام را به خوبی حل خواهم کرد و در کارم موفق شده و به نتیجۀ مثبتی خواهم رسید، و صحبت کردن دربارۀ را حل هایی که برای حل مئله اش در نظر گرفته ویا انجام داده است و مقایسه کردن روش جدید یاد گیری می تواند به او برای حل مسائل دیگر (توصیفی، تخیلی) کمک کند.

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE – سروشه – پرسشنامه …

11 سپتامبر 2016 … و به این تنه شاخههای محکمی چسبیده باشد و این درخت ریشهی محکمی داشتهباشد. سپس
از آنها خواسته میشود که جملهی عنوان (موضوعی که مسئله آنهاست ومیخواهند در مورد آن با
کمک راهبردهای فراشناختی به نتیجۀ مثبت برسند.) را بیان کنند، شبیه تنهی درخت
باشد. و هر ایدهای که بیان میکنند به آن ضمیمه شود، دلایل قانع کنندهای …
تاثیر بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در عملکرد و …
– ذخیره شده
به علاوه نظرات معلمان و نمرات انشای دانش آموزان نیز برای تشخیص در نظر گرفته شد3-
پرسشنامه¬ی راهبردهای فراشناختی حالتی(SMI) 4- پرسشنامه ی اختلال عاطفی ،
رفتاری … تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که روش POWER (بس نوا) و TREE(مدبس ) در
بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان پسر تأثیر مثبت داشته است و آموزش راهبردهای
شناختی …
[PDF] آﻣـــﻮزش راﻫﺒﺮدﻫـــﺎي دو روش ﺗـــﺄﺛﻴﺮ ﻠــﺮت و ﻣــﺪل ﻧﮕ ﺷــ
– ذخیره شده – مشابه
6 مارس 2010 … روش. TREE. را ﻃﻲ. 40. ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي. ﮔﺮ. د. آوري. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. : ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎري،. اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ. -. رﻓﺘﺎري راﺗﺮ، و آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن و اﻣﻼي ﻓﺎرﺳﻲ،. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ
…. آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ،. در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ. و. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درك. ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
. ،. ﻣﺆﺛﺮ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ،. ﺳﺎزﻣﺎن.
آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت پکیج آموزش مهارت های …
– ذخیره شده
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE. پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE
تعداد جلسات: 10 تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD … توضیحات بیشتر – دانلود
3,500 تومان …
آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت پکیج آموزش مهارت …
– ذخیره شده
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE. پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE
تعداد جلسات: 10 تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD … توضیحات بیشتر – دانلود
3,500 تومان …
آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت پروتکل شناخت …
– ذخیره شده
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE. پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE
تعداد جلسات: 10 تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD … توضیحات بیشتر – دانلود
3,500 تومان …
آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت پروتکل درمانی …
– ذخیره شده
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE. پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE
تعداد جلسات: 10 تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD … توضیحات بیشتر – دانلود
3,500 تومان …
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی · پرسشنامه رایگان تست خودشناسی ·
پرسشنامه رایگان اختلالات … پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس
آسیب زا · پرسشنامه رایگان پیامد استرس آسیب زا · پرسشنامه رایگان ….. پرسشنامه
رایگان فراشناختی MCQ · پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ·
پرسشنامه …
[PDF] آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و – مجله مطالعات آموزش و …
– ذخیره شده – مشابه
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷـﻲ. ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻦ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﻜﻴـﻪ دارد ﻛـﻪ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزا. ن
ﭼﮕﻮﻧـﻪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را اداره ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ،. ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘـﺎري ر. ا. اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻲ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ) و ﻳﻚ آزﻣﻮن. (آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻞ. ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿـﻲ). اﺳ. ﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﺘﺎ. ﺳﺎزي آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﻮش رﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوه
.
[PDF] های فراشناختی و خالقیت بر خود آموزش راهبرد اثربخشی پندارۀ تحصیلی
– ذخیره شده
در پژوهش حاضر محقق. درصدد. است. اثر آموزش. راهبرد. های فراشناختی )سکستون و.
همکاران. ،. 1377. (4. TREE. و. خالقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش. آموزان دختر با
استفا. ده. 1. Polinscar. 2. Brown. 3. Mccuthen. 4. Delpaz & Gram .4. در متن اصلی
حروف. TREE. مختصر شده. ی واژه. ها. ی. Topic,Reason,Exrnin,end. به. کاررفته است؛
که به.
به خرید – پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)( پینتریچ و …
– ذخیره شده – مشابه
28 ژانويه 2015 … پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ توسط پینتریچ و دی گروت[1]
ساخته شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ۲۲ عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی …
دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان) – مدیران آموزشی
– ذخیره شده – مشابه
به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین
پایگاه اطلاعاتی ابزارهای پژوهشی را راه اندازی کند. به حول و قوه الهی تا کنون در این
مسیر پیشرفت های زیادی انجام شده و دوستان، همکاران، دانشجویان و پژوهشگران زمینه
امتنان و سپاسگذاری ما را مهیا کرده اند. هدف این گروه پژوهشی تدارک ابزار های پژوهشی
با کم …
دانلود پرسشنامه علوم انسانی ، فنی مهندسی و هنر – بانک مقالات انگلیسی …
– ذخیره شده
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسئله tree پکیج
آموزش راهبردهای فراشناختی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی پکیج آموزش خلاقیت
کودکان پرسشنامه استرس هولمز پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز (SWLS) پرسشنامه
رضایت از زندگی داینر و پاوت کسیدی و لانگ- 5996 (PSS) پرسشنامه سبک های حل
مساله
راهبردهای فراشناختی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطلاعات علمی از
طریق موتور جستجوگر گوگل اسکولار بر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان
شناسی و … گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه فراشناخت ولز و کارت رایت هاتون(2004)،
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992)، و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای راجر،جارویس
و …
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی tree – آموزگاران
– ذخیره شده
پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی tree: این پکیج در پنج مرحله و ده جلسه تنظیم شده
است که برای انجام پژوهش ها و پایان نامه های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره مورد
نیاز پژوهشگران و دانشجویان می باشد. … همه پروتکل ها فقط با پرداخت 17600 تومان.
باورنکردنی…! بعد از پرداخت اصل فایل همه این پرسشنامه ها و پروتکل ها در ایمیل
شماست.
اثربخشی آموزش راهبردهاي فراشناختی (SQP4R) در دانش فراشناختی …
– ذخیره شده
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه آگاهی فراشناختی از
راهبردهای خواندن MARSI (مختاری و ریچارد، 2002) برای بررسی و تحلیل نتایج از
تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان‌دهندۀ اثربخشی مثبت و
معنادار آموزش راهبردهاي فراشناختی در افزایش دانش فراشناختی در دانشجویان گروه
آزمایشی بود …
[PDF] ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن – دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
– مشابه
21 نوامبر 2011 … 10. 2001(. ) ﻣﻌﺘﻘﺪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ. در آﻏﺎز آﻣﻮزش. ﻧﻮﺷﺘﻦ. ، زﺑﺎن. آﻣﻮزان را در ﻣﻌﺮض. راﻫﻜ. ﺎرﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎن. آﻣﻮز را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ. راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ را در ﻳﺎﺑﺪ. 1ESL. 2 EFL. 3
Banda. 4Chamot. 5 Cognitive Competence. 6Rao. 7 Cognitive & Linguistic
Strategies. 8Bereiter & Scardamalia. 9Chamot& O’Malley. 10Brown …
پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ …
– ذخیره شده
افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیرهای مستقل راهبردهای فراشناختی (گروه آزمایشی1)
و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را
تکمیل … فراشناختی (سکستون وهمکاران 1977) TREE[4]و خلاقیت را برخودپندارۀ
تحصیلی دانشآموزان دختر با استفاده ازپنج خرده فرایند راهبردهای فرا شناختی و
آموزش …
پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق – دانلود پرسشنامه …
– ذخیره شده
19 سپتامبر 2017 … دانلود پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق. … به این افراد آموزش داده شد که طرح
ریزی برای عمل می تواند به شما کمک کند تا قبل ازبه عمل در آوردن آن راه حل آن را مرور
کنید. این مرور ذهنی می تواند ….. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل
راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را میسنجد.
درخت تصمیم گیری decision tree | پارا دانلود
– ذخیره شده
19 سپتامبر 2017 … پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی TREE پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختی
TREE دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 4 پرشنامه آموزش راهبردهای فراشناختیTREE پکیج آموزش
راهبردهای فراشناختی tree: این پکیج در پنج مرحله و ده جلسه تنظیم شده است که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *