دانلود کامل پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

Published on Author galaxyfileLeave a comment

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

چکیده
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود.
به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

ابزار تحقیق

برای سنجش متغیرهای مستقل (پیش بین) و وابسته پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد.1-پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ 2-پرسشنامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری که این دو پرسشنامه برای سنجش متغیرهای مستقل(پیش بین) و 3-پرسشنامه اضطراب کودک برای سنجش متغیر وابسته(ملاک) پژوهش بکار برده شده است.

1-4-3- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ

این پرسشنامه شامل 65 گویه می‌باشد و به وسیله استرنبرگ و واگنر[1] (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای (گزینه 1زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه 7 زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود و هر پنج سئوال یکی از سیزده سبک تفکر زیر را ارزیابی می‌کند. 1) سبک قانونی (هنگام تصمیم‌‌گیری متکی به ایده‌ها و عقاید خود هستم)، 2) سبک اجرایی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، قوانین ثابتی را دنبال می‌کنم)، 3) سبک قضاوتی (هنگام تصمیم‌گیری نقطه نظرات متضاد را مقایسه می‌کنم)،4) سبک کلی ( تکالیفی را دوست دارم که تأکیدی روی جزئیات نداشته باشد)، 5) سبک جزئی (به نظر من در بحث یا نگارش یک موضوع جزئیات مهم‌تر از تصویر کلی است)،

6) سبک آزاد‌اندیش (موقعیت‌هایی را دوست دارم که بتوانم روش‌های جدیدی را برای انجام کارها به کار ببرم)، 7) سبک محافظه کار (دوست دارم کارها را به روشی انجام دهم که در گذشته انجام شده است)، 8) سبک سلسله مراتبی (هنگام شروع کار، فهرستی از کارها را تهیه می‌کنم و به ترتیب اهمیت آنها را انجام می‌دهم)، 9) سبک فرد سالار ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، روی یک ایده اصلی تأکید می‌کنم)، 10) جرگه سالار (کارکردن روی تکالیفی که مورد تأیید همسالانم است را ترجیح می‌دهم)، 11) سبک هرج و مرج طلب ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، هر چه به ذهنم بیاید را مورد استفاده قرار می‌دهم)، 12) سبک درونی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، تنها از ایده‌های خودم استفاده می‌کنم)، 13) سبک بیرونی (دوست دارم در فعالیت‌هایی شرکت کنم که با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشم). هر چه نمره فرد در هر یک از زیر مقیاس‌ها بیشتر باشد آن سبک بیشتر معرف آن شخص می‌باشد و بر عکس.

ژانگ و استرنبرگ (2005) این 13 نوع سبک تفکر را در 3 نوع متفاوت مفهوم‌سازی کردند. سبک‌های نوع اول (از قبیل: قانونی، قضاوتی، کلی، سلسله مراتبی و آزاد اندیش) مواد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند و دومین نوع سبک‌های تفکر (از قبیل اجرائی، جزئی، تک قطبی، محافظه کار) به پردازش اطلاعت ساده نیاز دارند سبک‌های نوع سوم (هرج و مرج طلب، جرگه سالار، درونی، بیرونی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پاستیگلبیون،2001).

1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر

شواهد تجربی زیادی از روایی تئوری اصلی استرنبرگ و همچنین از مفهوم‌سازی دوباره آن به 3 نوع سبک تفکر حمایت می‌کند (بتورت[2]،2007). ژانک (2009) آلفای کرونباخ را برای هر یک از زیر مقیاس‌ها به ترتیب زیر گزارش کرده است. قانونی (78/0)، اجرایی (74/0)، قضاوتی (76/0) ، کلی (63/0) جزئی (67/0)، آزاد اندیش (85/0) محافظه کار (74/0) فرد سالار (63/0) جرگه سالار (75/0) هرج و مرج طلب (65/0)، درونی (78/0) و بیرونی (77/0).

نتایج پژوهش شکری، کدیور، فرزاد، دانشورپور (1386) که با هدف بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر انجام شد نشان داد که الگو های تحلیل عامل تاییدی بر ارزش قابل قبولی برای ساختار مکنون TSIدر سطح سوال و در سطح خرده مقیاس های سبک های تفکر نوع اول، دوم وسوم به دست داد.در پژوهش فرزاد و همکاران(1386) ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک‌های تفکر قانونی، اجرائی، قضاوتی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، محافظه کار، درونی، بیرونی، سلسله مراتبی، تک قطبی، جرگه سالار، هرج و مرج طلب به ترتیب 78/0، 64/0 ، 69/0، 75/0 ، 59/0، 82/0، 81/0، 71/0، 84/0، 83/0، 63/0، 72/0، 84/0 گزارش شد.

2-4-3- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان [3](AAPI-2)

این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (1999) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف در توان و استقلال کودک) به آن اضافه شده است. مانندAAPI اصلی این پرسش نامه (AAPI-2) برای ارزیابی نگرش‌ها و عقیده‌های افراد در مورد شیوه‌های فرزند پروری و والدینی افراد بزرگسال و نوجوان طراحی شده است این پرسش نامه برای بزرگسالان و نوجوانان والد و غیر والد قابل کاربرد است. گویه‌ها بر اساس عقاید نامناسب و مسامحه کار والدینی و فرزند‌پروری تهیه شده است که پاسخ به گویه های پرسش نامه، میزان احتمال بکار گرفتن رفتارهای نامناسب و مسامحه کار توسط افراد فراهم می‌کند (کانزر، وایتساید- مانسل، دبیر، لدت، ادواردز[4]،2006).

این پرسش نامه شامل 40 گویه است که پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج درجه‌ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) قرار می‌گیرندAAPI-2 دارای دو شکل (فرم A و فرم B ) است فرم A و فرم B شبیه به هم هستند و برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند با وجود این هر کدام از این دو فرم به شکل مستقل و ابعاد گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمره‌گذاری مطابق پاسخ‌ها در پنج درجه انجام می‌شود به این شکل که به کاملاً موافقم نمره (5) و موافقم (4)، مطمئن نیستم (3)، مخالفم (2) و کاملاً مخالفم نمره‌ی (1) تعلق می‌گیرد که نمره‌ی بالا در این آزمون به معنی نگرش‌های نامناسب و ناکارآمد در فرزند‌پروری و نمره‌ی پایین به معنی عدم وجود نگرش‌های ناکارآمد فرزند پروری می‌باشد.

سازندگان پرسش نامه چندین کاربرد برای AAPI-2 ذکر کرده‌اند:

1- ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد والدینی و فرزندپروری در جمعیت والد و غیر والد.

2- ارزیابی سودمندی درمان از طریق فراهم کردن پیش آزمون و پس آزمون.

3- ارزیابی تغییر در نگرش های والدینی بعد از شرکت در برنامه‌ی آموزش فرزند‌پروری

4- برای طراحی مداخله و درمان خاص در برنامه آموزشی فرزند‌پروری

علاوه بر یک نمره‌ی کلی AAPI-2 شامل 5 زیر مقیاس است؛ 1- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل 7 گویه است (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می‌شود)، 2- فقدان همدلی که شامل 10 گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک 2 ساله زیاده خواه نیست)، 3- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل 11 گویه است (مثل: کتک زدن مناسب هیچ‌گاه به کسی صدمه نمی‌زند)، 4- معکوس شدن مسئولیت‌های نقش والد- فرزند که شامل 7 گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و 5- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل 5 گویه است (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند (باولک و کین،1999).

1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان (AAPI-2)

به منظور بررسی روایی ،تحلیل عاملی پرسش‌نامه توسط سازندگان آن صورت گرفت که ماده‌ها در پنچ عامل جداگانه قرار گرفتند. علاوه بر این به منظور بررسی روایی، همبستگی AAPI-2 با دیگر پرسش‌نامه‌ها معنادار گزارش شده است. به طور مثال کانزر، وایتساید-مانسل، دبیر، لدت، ادواردز (2006) میزان بالای همدلی در AAPI-2 با گرمی و پاسخگو بودن در پرسش نامه یHOME )مشاهدات خانگی ) به طور مثبت و با سبک فرزندپروری خشک به طور منفی همبسته بود و همین­طور اعتقاد به تنبیه­ بدنی در AAPI-2 به طور مثبت با سبک والدینی خشن در پرسشنامه یHOME همبسته بود. برای هر کدام از ساختارهای AAPI-2 روایی افتراقی معنا‌داری گزارش شده است به طوریکه بین رفتارهای والدینی مسامحه کار و خشن و رفتارهای مناسب تمایز قائل می‌شود همبستگی بین فرم A,B بین 80/0 تا 92/0 گزارش شده است (باولک و کین،1999).

همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (82/0)، (84/0)، (92/0)، (85/0) و (80/0) گزارش شده است همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برون نیز برای پنچ مقیاس به ترتیب (85/0)، (86/0)، (93/0)، (86/0) و (83/0) گزارش شده است.

2-2-4-3-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری (AAPI-2)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد و در نهایت با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. قابل ذکر است که در ترجمه و تنظیم ماده‌های پرسش‌نامه‌ها 2 نکته مورد ملاحظه بود. نخست اینکه ترجمه گویة‌‌ها و اصطلاحات به شکلی باشد که علاوه بر اینکه متناسب با موضوع مقیاس باشد و آن را مورد ارزیابی قرار دهد، اصطلاحات با توجه به فرهنگ‌ جامعه ترجمه شود و دوم اینکه گویه‌ها به شکلی ترجمه شوند که توسط مادران با حداقل سواد نیز قابل درک باشند. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

3-2-4-3- تعیین پایای و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال- نوجوان (AAPI-2)

الف- برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 از دو روش تعیین پایایی استفاده شد که عبارتند از؛

1- ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از 5 زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

2- روش تصنیف کردن: از آنجایی که بزرگی آلفای کرونباخ به طول مقیاس بستگی دارد، ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب- تعیین روایی: برای محاسبه روایی نیز از چند روش استفاده شده است شامل:

1- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 با استفاده از کل افراد نمونه به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس انجام شد و فقط ماده‌هایی که بار عاملی 30/0 یا بالاتر داشتند در عامل‌ها قرار گرفتند و ماده‌هایی که بار عاملی کمتر از 30/0داشتند از عامل‌ها حذف شدند.

2- همبستگی هر یک از مقیاس ها با یکدیگر و با مقیاس کلی: همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس‌ کلی هم شواهدی از همسانی درونی آزمون و هم نشانه‌ای از روایی سازه آزمون فراهم می‌کند.

3-4-3- مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)

این پرسش نامه توسط اسپنس (1999) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه‌ی چهارم، من می‌ترسم) به صورت رفتارهای قابل مشاهده برای والدین بازنویسی شده است (فرزند من از احساس ترس شکایت می‌کند).

این مقیاس شامل 38 گویه می‌باشد که سوالات در یک مقیاس لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه) پاسخ داده می‌شوند و پاسخ‌ها به ترتیب از 5 (هرگز) تا 3 (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند. (ناتا، اسکولینگ، راپی، آبوت، اسپنس، واترز[5]، 2003).

این پرسشنامه اضطراب را مطابق با DSM-IV به اختلالات جداگانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کند. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است شامل:1) اضطراب جدایی که دارای شش گویه است (فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده‌ی مان اتفاق بدی بیفتد) ، 2) اضطراب فراگیر دارای شش گویه (فرزند من غالباً نگران است)،3) اضطراب اجتماعی شامل شش گویه (فرزند من از اینکه جلوی دیگرای کار احمقانه‌ای‌ انجام دهد می‌ترسد) ،4) حمله هراس و ترس از فضاهای باز که دارای نه گویه است (فرزند من کاملاً ناگاهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می‌کند)،5) وسواس فکری – عملی که دارای شش گویه است (فرزند من مجبور است به چیزهای خاص فکر کند مثل اعداد یا کلمه‌ها) ،6) فوبی و ترس‌های جراهت بدنی که شامل پنج گویه است (فرزند من از تاریکی می‌ترسد). (ناتا و همکاران 2003).

برای نمره‌گذاری این مقیاس پاسخ‌ها از 0 (هرگز) تا 3 (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند به طوریکه حداکثر نمره 114 و حداقل نمره 0 است. علاوه بر زیر مقیاس ها این پرسش‌نامه یک نمره کل که معرف اضطراب به صورت کلی است نیز بدست می دهد که قابل کاربرد است. . ناتا و همکاران(2003) پیشنهاد کرده‌اند که استفاده از نمره کلی مقیاس به عنوان شاخصی از اضطراب کلی کودک می‌‌تواند مفید باشد. این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 تا 17 سال بکار گرفته شده است (ناتا و همکاران ، 2003). در این پژوهش از نمره‌ی کلی مقیاس به عنوان شاخصی برای سنجش اضطراب کودک استفاده شده است.

1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسپنس برای والدین (SCAS-P)

روایی و پایایی این مقیاس توسط ناتا و همکاران (2003) مورد ارزیابی قرار گرفته است آنها روایی افتراقی مقیاس ها را خوب گزارش کردند و همچنین در تحلیل عاملی یک مدل با 5 عامل همبسته و اضطراب فراگیر به عنوان عامل برتر نسبت 5 عامل دیگر، داده‌ها را به شکل بهتری توصیف می‌کند. میزان موافقت بین والد- فرزند در گروه اضطرابی در دامنه‌ای از 41/0 تا 66/0 و در گروه کنترل 23/0 تا 60/0 گزارش شد.

ناتا و همکاران (2003) آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی اسپیرمنبرون (که درون پرانتز آورده شده است) برای گروه اضطرابی به ترتیب برای زیر مقیاس‌ها به شرح زیر است. اضطراب‌ جدایی 76/0 (91/0)، اضطراب اجتماعی 77/0 (92/0)، اضطراب فراگیر 75/0 (91/0)، هراس و آگروفوبیا 81/0 (92/0)، وسواس فکری – عملی78/0 (92/0)، ترس از جراحت بدنی 61/0 (83/0) و برای گروه کنترل(بهنجار)به ترتیب اضطراب‌ جدایی 74/0 (90/0)، اضطراب اجتماعی 74/0 (90/0)، اضطراب فراگیر 65/0 (85/0)، هراس و آگروفوبیا 61/0 (80/0)، وسواس فکری – عملی 74/0 (90/0)، ترس از جراحت بدنی 58/0 (81/0).ضریب همسانی درونی برای زیر مقیاس ها در هر دو گروه نرمال و اضطرابی معنا‌دار بود و برای بیشتر زیر مقیاس‌ها عالی بود.

2-3-4-3- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد.گویه های ترجمه شده مربوط به هر یک از اختلالات مشخص شد و سعی شد گویه های هریک از اختلالات با ملاک های DSM-IV-TR تطبیق داده شد و سعی شد گویه ها برای هر مقیاس به گونه ای نوشته شود که هم مطابق با ملاک های اختلال باشد و هم اینکه برای مادران با حداقل سواد قابل فهم باشد و با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. (SCAS-P)

الف) به منظور تعیین پایایی از روش های زیر استفاده شد:

1) ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از شش زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

2) پایایی تصنیف: ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد

1) برای تعیین روایی پرسش‌نامه، همبستگی هر یک از 38 گویه با کل مقیاس (مقیاس کلی) محاسبه شد و ماده‌هایی که ضریب همبستگی کمتر از 25/0 داشتند از مقیاس حذف گردید.

2) همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با یکدیگر و همین طور همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با مقیاس کلی محاسبه گردید.1– Sternberg & Wagner

1 – Betoret

2– The Adult- Adolescent Parenting Inventory

1 – Conners, Whiteside- Mansell, Deere, Ledet, Edwards

1 – Naata, schooling, Rapee, Abbott, Spence, waters.

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر – …

▶ 0:09

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/J83nPt هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد …

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد نوشته پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر.

تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند پروری مادر بر فرزندان …

▶ 0:09

۱ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/h5JDyy هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل …

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان.

[PDF]خانواده، ی جو عاطف ،ی فرزندپرور ی ها اساس سبک بر ی مجاز ی …

با هدف، پیش. بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک. های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی. در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی. 69 … سبک فرزندپروری مجموعه. ای از نگرش. ها در مورد. فرزندان. است که بـه ایجـاد جـو. ی. هیجانی منجر می. شود که والـدین رفتارهـای خـود را بـا. فرزندان. در بسـتر آن شـکل داده.

مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین سبک جهت‌گیری مذهبی …

نتایج تحلیل نشان داد که 30 درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده و 23 درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده توسط سبک فرزندپروری قابل پیش‌بینی است. نتایج این تحقیق نشان داد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده، تأثیر عکس …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و … پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی … پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS) · پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD …

فیلم: ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

▶ 0:09

۱ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/J83nPt هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد …

[DOC]رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک …

هدف این پژوهش تکمیل چرخه‌ی انتقال بین نسلی سبک‌های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی بر سبک‌های دلبستگی فرزندان پرداخته … همچنین قواعد تعاملات بین فردی، که به افراد در پیش‌بینی رفتارهای دیگران کمک می‌کنند، نیز مشمول این طرحواره‌ها می‌شوند (برترتون، 1995).

[PDF]نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش …

فعالی آنان، به عنوان نمونه انتخاب ش دند و سپس پرسشنامه های سبک فرزندپروری. ذهن آگاهانه )دونکان، … داد که سبک فرزندپروری. ذهن آگاهانه پیش بینی کننده منفی و معنی دار مش کالت رفتاری اضطراب؛افسردگی، …. حال در فرزندپروری و اتخاذ نگرش دلس وزانه به عنوان ویژگی ه ای کلیدی فرزند پروری ذهن آگاهانه. اس ت که آن را از …

[PDF]پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر …

اضطراب. امتحان. ساراسون، پرسشنامه. سنجش. عملکرد. تحصیلی، مقیاس. صمیمیت. زناشویی. و مقیاس. فرزند. پروری. بامریند مورد. ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات … تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی م. ت ….. همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی.

فروشگاه فایل 2018

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992. قیمت: 4,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: 9,000 تومان.

پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری |490| استاد – …

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – پاورپوینت بررسی مهارت های فرزند پروری. فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات 31 صفحه سلامت روان کودکان و نوجوانان بخشی از سلامت و رفاه عمومی است. هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودک و روابط خانوادگی آنهاست. تربیت سازنده فرزندا ن شامل مهارتهایی برای مراقبت، …

[PDF]The effect of perceived parenting styles on religion attitude …

توسط منیره امیری – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
شیوههای فرزند پروری و تعامل والدین با نوجوانان، تأثیر. فراوانی بر حرمت خود، شناخت، ادراک و تنظیم هیجانها و. نگرش مذهبی فرزندان در آینده دارد. بسیاری از ویژگیهای. شخصیتی و رفتاری نوجوانان، ناشی از برخی عاملهای. خانوادگی، از جمله نوع تعامل های والدین با نوجوانان است. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر، پیش بینی شیوههای.
وارد نشده: مادر

[PDF]نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری …

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و اﺛﺮات ﻫﺮ ﯾﮏ از آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان. ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗ. ﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺎدران و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ ….. ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯽ. ارزﺷﯽ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه در. او ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و. ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ. ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ دوران اوﻟﯿـﻪ رﺷـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي. وﯾﮋه، وﯾﮋه. ﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ.
وارد نشده: تفکر ‏اضطراب

[PDF]های های فرزند پروری، سبک برای سبک نظری … – فرهنگ مشاوره …

توسط قربانی – ‏2015
های فرزندپروری. می. تواند پیش. بینی. کننده. طرحواره. های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. باشد . شناخت متغیرهای. ی که بر سبک فرزندپروری والدین تأ. ثیر می گذارد، … 155. نفر( انتخاب شدند. هر نفر پرسشنامه. های. تمایزیافتگی،. سبک. های. دلبستگی. و. سبک. های فرزند. پروری. را پاسخ دادند. تحلیل. داده. ها با دو نرم. افزار. SPSS.

فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com

… مسائلی,جامعه شناسی سازمان ها,پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2),پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P),پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992,پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان,پاورپوینت …

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در …

تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که …

خدمات دانشجویان ایران | خدمات دانشجویی ترجمه ودانلود مقاله وچک …

دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) پرسشنامه فرزندپروری بزرگسال – نوجوان [3](AAPI-2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و … دانلود مقاله تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب … پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان.

اویرایش شده بررسی نقش واسطه ای ادراک از سبک‌های …

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و آزمون انگیزه پیشرفت بودند. در این پژوهش، از روش تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی‌ استفاده شد. اثرات غیرمستقیم نیز … اویرایش شده پیش بینی ابعاد امید بر اساس سبک‌های والدگری در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز …

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی …

پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران پرسش نامه ازمون جهت گیری زندگی پرسش نامه استرس هری. پرسش نامه اضطراب امتحان پرسش نامه …. پرسش نامه تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین به محوه ی اجتماعی شدن فرزندان پرسش نامه تاثیر عوامل … پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند پرسش نامه …

روان شناسی – مقالات دانشگاهی – دانشگاه فردوسی مشهد

22 – رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران (چکیده) 23 – بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده) 24 – مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)

مقاله – یک سایت دانلود دیگر

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. نوشته شده در تاریخ آوریل 19, 2018 توسط admin. دانلود مستقیم فایل به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار …

بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی …

توسط ابوالمعالی الحسینی – ‏2017
پرسشنامه شخ. صیتی پنج عاملی. نیز. توسط مادران آ. نان. تکمیل. شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده. ها از رگرسیون چندگانه با رویکرد سلسله مراتبی استفاده شد . نتایج نشان داد. که بهزیستی روانشناختی مادران می. تواند به صورت. منفی و. معنادار افسردگی و اضطراب فرزندان را پیش. بینی. کند . هم. چنین. از بین صفات شخصیتی مادر، روان.

مشاهده مقالات – پورتال جامع کنگره ها – سمینارها و همایشهای …

بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین کودکان پیش دبستانی 22 بهمن شهرستان شهرکرد … تاثير سازش يافتگي دوتايي(والدين) و سبک هاي فرزندپروري والدين در سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان مقطع متوسطه … تأثیر اشتغال مادر بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 18-6 سال.

[PDF]عاليم مرضي كودكان

رابطه والدين و فرزندان. ) فرم مادر، فرم فرزند. (. 27. مقياس خلق و خوي مالهوترا. MTS. 28. تست بيش فعالي كودكان. 29. افسردگي كودكان و نوجوانان. 30. مقياس تنهايي كودكان …. 168. پرسشنامه اضطراب. 169. ارزيابي. PTSD. بزرگساالن. 170. سياهه بي قراري كوهن. –. منسفيلد. CMAL. 171. مقياس فوبي اجتماعي. 172. پرسشنامه اضطراب امتحان.

دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری …

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان. Published on …. ۱۴۱ پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن – سنت وعلم …. شیوه های … بررسي رابطه نگرش‌هاي فرزندپروري و جايگاه مهار در دانش‌آموزان مقطع راهنمايي …

[PDF]٢٣٠ – مجله مطالعات ناتوانی

ﻓﺮزﻧﺪﺷــﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳــﯿﺎﻫﻪ از رﻓﺘﺎر ﮐﻮد. ک، زﯾﺎد (ﺳــﻄﺢ ﻣﺮزی و. ﺑﺎﻟﯿﻨی) ﺑﻮد، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺳﺒک ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و. ﺗﻨﯿﺪﮔی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. داده. ﻫﺎی ﺣﺎﺻــﻞ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم. اﻓﺰار … ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری. ﺳﻬﻞ. ﮔﯿﺮاﻧﻪ و ر ﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎ ﺷﻮﯾﯽ، راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداری. وﺟﻮد ﻧﺪارد (. ٠٫٠٢. =- r،. ٠٫٠۵ p>. ). از ﺑﯿﻦ ﺳــﺒک. ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری،. ﺗﻨﻬﺎ ﺳــــﺒک ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨی رﺿــــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــــﻮﯾﯽ را دارد.

[PDF]بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در مراکز درمانی …

شیوه فرزندپروری و تأثیر شغل والدین در به کار بستن روشهای تربیتی، بحث پیرامون اشتغال زنان مسئله ای بسیار مهم می باشد. … P<و شیوه فرزند پروری استبدادی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به طور مستقیم ارتباط معنادار دارد )0/05 .... ارتباط مثبت با او، به عنوان عوامل خطر و پیش بینی کننده در. روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی – دانلود کن ۱۱ ساعت پیش - پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری ... فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات | برگه 4 ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی بسته هستند ... پرسشنامه ارزیابی ارتباط اخلاق ترافیک شهروندی و تخلفات رانندگی هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر اصفهان می باشد ... [PDF]بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری مادران با بهداشت روانی ... ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - معنادار وجود دارد. در این پژوهش شیوه. فرزندپروری مستبدانه با. بهداشت. روانی فرزندان. در سطح. /30. 3 p<. رابطه معکوس داشت. و. میان. شیوه سهل گیرانه با ..... آمدن بهره هوشی، کاهش میزان جنب و جوش، کم. عمقی واکنش عاطفی، پرخاشگری، اختالل حواس، ضعف استعداد، تفکر انتزاعی، عدم آمادگی. برای ایفای نقش پدر. ی. یا مادر. ی. [PDF]( بر بهبود فرزندپروری کودک ) - اثربخشي مداخالت گروهي ... این زمینه بر نقش فعال رفتار والدیني ، شیوه فرزندپروری و. سبك های دلبستگي والدین با کودکان تاکید داشته و. عوامل ذکر شده را از عوامل تاثیر گذار بر پیدایش ، افز. ایش. و یا تعدیل بدرفتاری کودکان مي دانند ]. 1،2،0،1. [. بامریند. سبك فرزندپروری را به عنوان رابطه والد. -. کودک تعریف. مى کند و عقیده دارد که فرزندان در رشد خودشان از ... [PDF]تأثير آموزش تفكّر مثبت بر رضایت از زندگی و معنی در ... توسط موسوی - ‏2016 به هر حال داشتن فرزندان تنش زا می تواند بر سلامت روان و رضایت از زندگی والدین آنها تأثیر. بگذارد (آلبركتسن، ... داودی، بساک نژاد و بهمن زارع زادگان (۱۳۹۱) در مطالعهای نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت. میتواند در کاهش ..... با کمبود توجه در کودکان پیش بینی کننده افسردگی، استرس و اضطراب در مادران میباشند (فاراون،. بارکلی، ... [PDF]و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴ - فصلنامه ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻫـﺎي ﻣﺘﻮﻗـﻊ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دﻫ. ﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ. ﺑﻴﻦ. ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري. ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. (. ﻫﻮﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،. 1995. ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران،. 2002. ). در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. [PDF]ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ادراك ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ - فصلنامه ... ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ. 360. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺎﺗﯽ (. 1996. ) و. ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎﯾﺮ. (. 1965. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ا. ز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ... ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب، دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و آرزوﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس ... ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. ... ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزند پروری ( PSDQ، رابینسون و همکاران، 2001) برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی ... [PDF]Untitled - ResearchGate ۵۶۴ نفری از دانشجویان آمریکایی بررسی کردند و نتایج را به ترتیب ۰/۹۵ و ۸۱ گزارش نموده اند [۳۲] در ایران یوسفی، اعتمادی، بهرامی، احمدی و فاتح زاده (۱۳۸۸)، اعتبار و روایی پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ را. بر روی یک نمونه ۵۷۹ نفری در دو مرحلهر مرحله اول ۳۹۴ نفر و مرحله دوم ۱۸۵ نفر) بررسی کردند. اعتبار پرسشنامه. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب ... بررسی رابطه بین پنداشت از موقعیت طبقاتی خویش و ارزیابی از میزان برابری اجتماعی در جامعه (مطالعه موردی فرهنگیان بندرامام خمینی) · تاثیر ... رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز .... نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری. دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و ... دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی- ۹مولفه- ۴۲ گویه. دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان- ۱۰ گویه. دانلود پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه- ۳۹گویه. دانلود پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۱۰. دانلود پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت ... تحقیق مدرسه باهاوس ۳۰ ص - دانلود فایل ۱۴ دی ۱۳۹۶ - پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. عنوان این مقاله : پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر … رزومه - الهه حجازی موغاری "ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان." دانشور رفتار 16، 39 ... "ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه منزلتهای هویت تحصیلی در دانش آموزان ایرانی." فصلنامه روشها و ... "درگیری حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر : پیش بینی کننده های عزت نفس نوجوانان." مجله علوم رفتاری ... لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - به طور کلی در مدل آزمون شده پژوهش حاضر متغیر خلاقیت ۴۹/۴۶ درصد و انگیزش درونی ۶۹/۳۵ درصد از متغیر استفاده واقعی را پیش بینی می کند. ...... ۴) مولفه‌های توافق زوجی مادر، رضایت زوجی پدر، همبستگی زوجی پدر و سبک فرزندپروری پدر بیش از بقیه‌ مولفه‌های پژوهش قادر به تبیین سلامت عمومی فرزندان می‌باشند. فايل فان-فایل گستر پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992. قیمت: 4,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: 9,000 تومان. [PDF]ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به ... ۶ بهمن ۱۳۹۵ - 34. ارتباط تیپ. شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش. یپ. ش. نیب. تیپ شخصیتی. D. نادیا قره گوزلو. 1. ، اکبر عطادخت. 2 .... است که در رفتار فرزند تأثیر می. گذارد. به. طور. کلی، طرز تفکر. والدین یا سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد. کم. یوب. ش. در. فرزندان آنان تأثیر می. پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و ... توسط بیرامی - ‏2012 - ‏مقالات مرتبط خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که در همهی مراحل تکوین آنزوجین، خرده نظام اصلی بوده و عوامل متعددی مانند سبکهای دلبستگی ومولفههای تمایزیافتگی در رضایت ... محیط خانواده به شکلگیری سبک دلبستگی خاص و سطوح بالا یا پایینتمایزیافتگی منجر میگردد و این تجارب اولیه بر روابط بین فردی زوجین دربزرگسالی تاثیر ... دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده روانشناسی و علوم اجتماعی - ... بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا (نشریه الزویر) ... چگونه تفکر، احساسات و تصمیمات تنظیم می شوند؟ روش جدیدی برای ... صفات غیر هیجانی بی عاطفه در کودکان دچار اختلال رفتاری مخرب: پیش بینی کننده های خط سیرهای رشد و پیامدهای نوجوانی (نشریه الزویر) بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ... ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست ... معرفی سایت های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) - دانشنامه زن مسلمان همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که اضطراب و افسردگي پيش بيني مناسبي براي متغير ملاک يعني الکسي تايميا هستند. ... نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، سبک فرزندپروری مسئولانه‌ی دینی مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزندپروری است که می‌تواند در پیشگیری از بزه‌کاری فرزندان تربیت شده با این سبک موثر باشد. بر این ... [PDF]اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی ... توسط SAH Yazdi - ‏مقالات مرتبط ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ. رﻓﺘﺎري. ﮐﻮدﮐﺎ. ن. (. CBCL. ) ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻼق. ﺗﺎ. ﺛﯿﺮي. ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ. ﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺷﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻼق. داﺷﺖ. ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ..... ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ. آﻧ. ﻬﺎ. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ. ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮔﺎم. ﻫﺎي ﺣﻞ. ﻣﺴ. ﻟﻪﺎ. ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه. در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ. ﺗﻤﺎﯾﺰ. ﻗﺎﯾ. ﻞ. ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ... دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی ... - دیده ... ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - اثربخشی درمان شناختی رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی، اضطراب، افسردگی و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی ... بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی – RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول ... تعیین سهم مؤلفه های سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ... ... پایان نامه ارشد:بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي · پایان نامه:بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري ..... پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل¬بستگی دوسوگرا و ... مرجع دانلود پایان نامه ارشد – دی فایل » لیست پایان نامه های ... ... پایان نامه ارشد:بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي · پایان نامه:بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري ..... پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل¬بستگی دوسوگرا و ... پایان نامه های رشته روانشناسی1 - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده ۳ دی ۱۳۹۵ - 10158 بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان 119 10159 بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی 83 10160 بررسی دیدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آنان در ... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, ... دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, [DOC]سبک های فرزندپروری - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه پايان نامه به پيوست تحت عنوان بررسي سبك فرزندپروري و هوش فرزندان دانش اموز ابتدایی شهر درسال تحصيلي93-92كه توسط دانشجو طارق امجدی نيا جهت گذراندن واحددرسي در ..... اوايل قرن 20 نگرشها ، شيوه هاي تربيتي و الگوهاي رفتاري والدين با فرزندان تحت تاثير مكاتب رفتارگرايان[4] خشك و خشن بود اما از سالهاي 1940 و تحت تاثير ... [PDF]دریافت - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گرا را دریافت کردند. داده. ها با پرسشنامه. " رضایت. زناشویی انریچ. )انریچ،. 1911. "(. گردآوری و با روش آماری تحلیل واریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ..... تعهد و. تالش. برای دستیابی به هدف اثر. می گذارد. و پیش بینی. می شود که عالیم اختالالتی مانند افسردگی و اضطراب با کاهش انعطاف پذیری ذهنی همراه باشد. هدف این. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - کارشناسی ارشد فرزاد حمزه پور, دکتر عبدالله موسوی دکترسعیده مهرکیان, شنوایی شناسی, تهیه و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سودمندی توان بخشی دهلیزی, 96/11/07 .... سمانه مداح, دکتر اصغر دالوندی, پرستاری, مقایسه نتایج نمره دهی MODS LODS و SOFA در پیش بینی میزان مرگ ومیر سالمندان مبتلا به سکته حاد مغزی بستری در بخش ... [PDF]کلیک کنید - انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران ازدواج موفق، تعالی و غنی سازی روابط زوجین و روابط اعضای خانواده، پیش بینی و پیشگیری از طالق و بازسازی زندگی پس از طالق. از ...... نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان. ...... بینی سازگاری زناشویی بر پایۀ اضطراب، استرس و افسردگی زوجین. [PDF]دریافت فایل ۳ بهمن ۱۳۵۲ - بازشناساني و ارزيابي الگو ها و نظرات گوناگون در زمينه صورت بندي اوصاف و خصائل فرهنگ. درباره فلسفه .... آنجا كه مباني و قواعد بس ياري از پژوهش هاي دينداري در ايران، متأثّر از پيش ينه و مدل هاي غربي. ش كل ..... انديشمنداني نظير فارب )1977( دينداري را معادل اهتمام ديني دانسته كه نگرش ها، گرايش ها و كنش هاي. [PDF]رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - فصلنامه تحقیقات روانشناختی - ... راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﮐﺘﺮ. ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﮑﯽ، دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻫﻮﻣﻦ، ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪی. 82 .5. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ادراﮐﯽ، ﺳﺒﮏ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و .... اﻓﺮادﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی در رواﺑـﻂ درﻣـﺎﻧﯽ اﻏﻠـﺐ ﺳﺮﺳـﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺑـﻮده و دﭼـﺎر. ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. و. ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣـﯽ. zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub پیش 94841. داد 94627. شرکت 94296. وی 92731. مختلف 92112. قانون 90763. شدن 90618. خبرنگار 88587. نشان 88242. آغاز 88092. امام 87033. شركت 86851 ..... تاثير 10810. بطور 10808. پیام 10798. كارشناسان 10781. لوله 10780. ظرفیت 10759. كشوري 10749. حقوقی 10737. عمراني 10737. کدام 10736. ارزیابی 10728. دانلود پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - به صفحه دانلود فایل(پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ... خرید فایل( پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه) لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم مدیریت ... بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان ... دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با ... ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی ... فایل پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام ... دانلود فایل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای ... ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – سبكهاي فرزند پروری و خلاقیت خلاق بودن كودكان ، تحت تاثير عوامل محيطي بويژه … خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی … در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید. ….. نامه برق الکترونیک| انجام پایان نامه دکترا| نوشتن پروپوزال به ... [PDF]جامعه اخالقی تعالی در مسجد نقش و قرآن - مجله دانشگاه علوم ... مطالعه حاضر به تبیین تجربیات روحی و روانی والدین از حاالت مثبت و منفی فرزندآوری و فرزندپروری با هدف شناخت مختصات این پدیده ...... دارد كه نگرش مذهبي مي. تواند سرسختي روان. شناختي و ميزان تاب آوري فرد را به طور مثبت پيش بيني نماید و همچنين. محصالن طلبه كه در پرسشنامه. هاي نگرش مذهبي نمرات باالتري به دست آوردند از ميزان ... مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند ... ۳ روز پیش - پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲. 3 ساعت قبل. عنوان این مقاله : مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. هدف از این مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... [DOC]فصل سوم شواهد علمی پژوهشگران بين سبک حل مسأله با درماندگی و سطح استرس ارتباط پيوسته ای يافته اند که پيش بينی کننده خودکشی در دانشجويان دانشگاه است. هم چنين ..... تأثير دوم تفکر طرحواره ای آن طوری که بک می گويد ، به خطاهای منطقی که افراد افسرده در ارزيابی موقعيت مرتکب می شوند, مربوط می گردد : آنها بر اساس شواهد محدود و يا حتی ... دانلود پایان‌نامه c (1329) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه ضروری است این نکته مورد توجه سیاست گزاران سلامت قرار گرفته و آموزش مهارت های زندگی و مهارت های فرزندپروری، به منظور بهبود روابط خانوادگی برای خانواده ها در نظر گرفته ... سبک های دلبستگی بر روی تفکر، احساس و خاطرات افراد بزرگسال اثر گذاشته و به عنوان یکی از عواملی شناخته می‌شود که در تشخیص آسیب شناسی روانی، چشم ... [PDF]با توجه به آموزان های دلبستگی مادر با سازگاری دانش سبک ی ه ... پیش بینی پذیر است؛ به طوری که با افزایش دلبستگی ایمن، سازگاری بیشتر میشود. ... واژههای کلیدی: سبک دلبستگی مادر، سازگاری، میزان تحصیلات والدين. ... نگرشها و رفتار. والدین، می توانند در جریان رشد و تکامل استقلال و سازگاری فرزندان تسهیل کننده یا مانع. باشد. سازگاری موفقیت آمیز افراد، به عملکرد یکپارچه توانشهای ... منصوره شهریاری احمدی - پایگاه علمی ویراساینس این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با دو ابزار تحقیق، پرسش نامه خلاقیت عابدی تورنس و پرسش نامه تفکر انتقادی ریکتس مورد آزمون قرار ..... هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه سبک های فرزند پروری و تاب آوری مادران و اختلالات رفتاری فرزندان آنان در مادران سرپرست خانوار و مادران غیرسرپرست خانوار بود. پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی ... ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان (44809):اضطراب اجتماعی دانش آموزان سبک های ... پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین این آزمون اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین (PAS) که توسط شابین (1949) ساخته شده است می باشد. [DOC]فاطمه شهامت 80 ، زهره هاشمی 81 ، دکتر محمد جعفر یاحق 82 تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و مدل‌های معادلات ساختاری نشان دادند که سبک دلبستگی بزرگسالی و استرس‌های ادراک شده زندگی هر کدام مستقلانه افسردگی دانشجویان را مورد پیش بینی قرار دادند. بيش از صد مطالعه رابطهٔ بين دلبستگي بزرگسالان و شدت افسردگي و اضطراب را در بزرگسالان مورد مطالعه قرار داده‌اند. كلاً دلبستگي ايمن كه ... مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | لیست پایان نامه های دانلودی ... ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ - پایان نامه رابطه بین باورهای غیر منطقی اضطراب دانشجویان – رشته مشاوره · پایان نامه ... پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل ...... پایان نامه بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین. زیچا فایل logo. صفحه اصلی · سایتمپ · فید · پاورپوینت · معماری · مدیریت · تربیت بدنی · همه · ترجمه مقالات · مبانی و پیشینه · پرسشنامه · پروتکل های درمانی · دوره های آموزش آنلاین. تازه ترین محصولات ... پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم. توضیحات بیشتر 9000 تومان ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان: {پروژه فارسی داغ} Have you ever used similar articles رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان on this site? ... نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. دانلود پروپوزال رشته روانشناسی رابطه سبک فرزند پروری ... دانلود رایگان دانلود پروپوزال رشته روانشناسی رابطه سبک فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش ... روان,ویژگیهای شخصیتی,سبکهای دلبستگی,روانشناسی بالینی ... پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان سال ۹۳ ... رابطه سبک فرزندپروری ... رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت ... برای گردآوری داده‌ها از ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس سنجش نگرش نسبت به والد و معدل تحصیلی دانش‌آموزان استفاده شد. ... متغیرهای فرایندی خانواده که پیش‌بینی کننده هستند عبارتند از شیوه‌های فرزند پروری (تیلور و لوپز[12]، 2005)، کنترل مادر (دبروین[13] و دیگران، 2003)، و رابطه والد- نوجوان (سیرین و راجرز[14]، 2004). مطالعاتی ... [PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧ د ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. -. ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮋاد ﻧﯿﺎرق و ﻫﻤﮑﺎران (. 1389. ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺮر. ﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻃﺮح آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از روش. ﺳﺮﺷﻤﺎري ﮐﺎﻣﻞ، ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ، آزﻣﻮن اﺷﮑﺎل ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﺘﮑﯿﻦ (. 1971. ) و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺌﻮ (ﻣﮏ ﮐﺮي و ﮐﺎﺳﺘﺎ،. ویستا رایانه عکس | فیلم | دانلود | وبلاگ | اس ام اس | جدید |94 | ... هستی بلاگ بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 93 راه اندازی شد. مرکز مشاور رهنما 4- سوزان امامی پور، علی اکبر سیف، بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. ... 13- سید جلال صدرالسادات، حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامی پور، مقایسه شیوه های فرزند پروری و کارکرد خانواده در خانواده های کودکان بد سرپرست، خانواده های کودکان دارای اختلالات رفتاری و ... [DOC]فصل اول - download-thesis.com هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. به همین منظور از دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین در سال تحصیلی 88- 87 ، نمونه ای به حجم 324 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. متغیر های پژوهش به وسیله پرسشنامه های، سبك هويت ... [PDF]چکیده ها - همایش 5 - دانشگاه الزهرا پيش بيني اختالالت شخصيت در تاثير پذيري فرهنگي به شيوه اينياگرام بر اساس خود آگاهي و سبک. تفكر. ليال بهزاد. عليزاد. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ... در این پژوهش از سه پرسشنامه سبك تفکر استرنبرگ و واگز ..... باورهای حاکم در یك فرهنگ بر شیوه های فرزندپروری و شکل گیری دلبستگی میان مادر و کودک تأثیر می. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( اکت ) – Dousti.Net ۴ تیر ۱۳۹۴ - شماری از بافتارباوران که از پیش بینی و کنترل سخن به میان می آورند، بافتارباواران کارکردی و آنانی که فقط پیش بینی رفتار را مطمح نظر قرار می دهند، .... اکت و نظریه چهارچوب ارتباطی دو شیوه متفاوت برای معنا دهی کلامی یا نگرش درباره تجارب فرد است، دو شیوه ای که حاصل تاریخچه کلامی یادگیری کلامی هستند. رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۹ فروردین ۱۳۹۷ - دریافت مقالاتی با فرمت doc با موضوع رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان Download the best articles in the field of رابطه بین شیوه ... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام ... موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی - ... اث‍رات‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ از م‍ادر در اول‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ودک‌. ... راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ..... بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان; رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان; پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش ... پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین - مستر فایل ۲۰ دی ۱۳۹۶ - هدف از ارائه و تكمیل پرسشنامه حاضر ، كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط آن با پاره ای از متغییرها به ... بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج كلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۸ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. .... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... [PDF]کتابچه همایش عوامل اجتماعی موثربرسلامت تأثير استفاده از شیوه های مؤثر آموزشی در ارتقا دانش و نگرش دختران دانشجو در زمینه پیشگیری از بیماری قلب. و عروق... ۳۲. تأثیر ... بررسی تأثیر آموزش گروهی در مورد شیوه های فرزند پروری بر نگرش مادران. .... ارتباط سبک زندگی شغلی مادر در دوران بارداری با کم وزنی هنگام تولد : با رویکرد تعیین کننده های اجتماعی موثر. بر سلامت. آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال ... بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) ..... تحقیق –جامعه اماری نمونه گیری ابزار پژوهش پرسشنامه ۵۸; ۱۵۴ مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم دکتر شقاقی ۶۲; ۱۵۵ بررسی تاثیر سبک ... پیشنهاد موضوع - موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی FDEA و کارت امتیازی متوازن BSC در سازمان… ...... پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی; رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان; بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان; بررسی رابطه پنج عامل شخصیت ... [PDF]2-5 فرمول‌بندي لاظرانىي ديناميك بازوي مكانيكي - پژوهشگاه ... بررسي نقش سبک فرزند پروري والدين در اجتماعي. شدن دانش ..... قابلیتها، ساختارهای متعدد و در عین حال پنهان و کنترل ناپذیر و خلق پدیده. های نو و. غیر قابل پیش. بینی. -. دستیابی به شناخت و تبیین دقیق را غیر ممکن و دشوار می. سازد. ...... از آنجا كه اين پژوهش به بررسي و ارزيابي برنامه درسي رشته الكتروتكنيك پرداخته است و از. item (8645) – دانلود مقاله تحقیق پروژه شواهد پژوهشي حاكي از وجود رابطه بين سبكهاي فرزندپروري و شايستگي هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان است. به همين دليل، برخي از پژوهشگران به منظور توان پيش بيني احساس تنهايي در نوجوانان بر مطالعه سبكهاي فرزندپروري (اقتدار منش، ديكتاتوري و سهل گيرانه و بی اعتنا)، تاكيد مي كنند. خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و ... [PDF]ج ذه ارـ تـ و رف ذهــن، جــامـعـه و رفـتــار،. ایــده ایــن کــه تــوجــه بــه نحوه ی. تفکر. انســان. ) فــرایــنــد هــای ذهــن( و ایــن کــه چـگــونـــه تــاریخ و. پس زمینه ذهنی. ) تــاثـیـر جــامـعـه(. تفکر را. شکل ..... تـصـمــیــم گـیـری انســان یـسـیــار پـــیچیــده اســت، پـــیش بــیــنــی نحوه پــاسخ دهــی بــهــره بــرداران. بــه تــداخالت ...... چـگــونـــه سبک هــای فــرزنــد پــر. بندورا : نظریه شناختی اجتماعی و یادگیری مشاهده ای | روان شناسی او در دانشگاه آیوا تحت تأثیر کنت اسپنس Kenneth Spence از پیروان هال ونیز تأکید عمومی بر تحلیل دقیق مفاهیم و پژوهش های حساب شده آزمایشی قرار گرفت . ... بدیهی است که این باورها ، متضمن فرایندهایی شناختی مانند طبقه بندی موقعیت ها (مثل موقعیت کاری، تفریحی، رسمی، آرام و ترسناک) ، پیش بینی آینده و واکنش به آن است . [PDF]مقایسه کیفیت خواب و خودکارآمدی مادرانه در زنان کارگر ... - ... بخش بسته بندی تهیه و ملاکهای ورود به مطالعه متاهل بودن و داشتن فرزند بود از بین آنها دو گروه (۶۰ نفر شیفت شب و ۶۰ نفر. شیفت روز) به صورت ... دموگرافیک، پرسشنامه ی کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه خودکارآمدی والدگری بود. .... سلامت وابسته به سبک زندگی است و تاثیرات نوبت کاری بر تواناییهای والدی خود و بر روابط مادر. برنامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز رئيس همايش: دكتر مهدي ... 30 فاطمه سخنوری 8969 حمایت اجتماعی در کودکان اعتیاد 34 نرگس صادقپور 9046 ارزیابی چند خط پایه از بازی عروسکی بر کاهش عالیم پرخاشگری کودکان پیش ... 76 مرضیه خطیری یانسری راهبردهای مقابله ای با خوشبینی و سالمت روان در والدین کودکان عقب مانده ذهنی 77 مرضیه خطیری یانسری نگرش فرزند به شیوه فرزند پروری با ... [DOC]به نام خداوند بخشاینده مهربان - دانشگاه علوم پزشکی ارتش توسط یزدانی - ‏2013 - ‏مقالات مرتبط در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب میشود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند.موفقیت تحصیلی ..... چنين نگرشي باعث مي شود كه دانشجو يا دانش آموز، دوره تحصيلي را به عنوان موقعيتي مهم، ارزشمند و جالب ارزيابي نموده و زمان بيشتري را به آن اختصاص دهد(15و16و17). سلامت روان،نیازی ... دکتر حمید پورشریفی - مرکز مشاوره زندگی مقایسه اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرشهای خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیلکنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، ۹، ۲، ۵۸-۴۹. 47. بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادی؛ پورشریفی، حمید و زهرایی، شقایق. (۱۳۹۲). طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *