دانلود کاملترین فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

Published on Author galaxyfileLeave a comment

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 608 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 1627

کاربر

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.

دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:

در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N’I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)

کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.[1]. Linear programming

1. constant returns to scale

2. variable returns to scale

[PDF] PDF: مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده ها …
www4.manudl.ir/object-42335/description.pdf‏ – ذخیره شده
21 مه 2017 … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی وﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ی روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻫﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ …
[PDF] PDF: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها – مانودانلود 4
www4.manudl.ir/object-16252/description.pdf‏ – ذخیره شده
4 مارس 2017 … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﻓﺼﻞ دوم ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺮای … اﯾﻦ روش
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺰ دﮐﺘﺮی رودز ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارس اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل …
[PDF] PDF: مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها – ایران مقاله!
irarti.ir/2013/03/42334-مبانی-و-پیشینه-نظری-روش-تحلیل-پوشش-داده.pdf‏
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 39. ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻫﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ.
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها – inpv.ir
inpv.ir/مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق-تحلیل-پوششی-د/‏ – ذخیره شده
6- 2-2-5-محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها: 7- 2-2-6-تعریف … 27- ب)
منابع انگلیسی. بخشی از مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها
[PDF] دانلود PDF: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها | ترا …
teradownload.ir/pdf/264.pdf‏
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ) دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ …
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮی، ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎراﺋﯽ و ﺑﻬﺮهوری واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها – نماشا
www.namasha.com/v/SgDgzESc‏ – ذخیره شده
24 مارس 2017 … برای دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها به صورت
ورد به ادرس سایت http://yon.ir/8ybLdبروید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها | فایل ساز برتر
filesazebartar.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-روش-تحلیل-پوش/‏ – ذخیره شده
29 مه 2017 … قسمتی از مبانی نظری متغیر: روش تحلیل پوشش داده ها. روش تحلیل پوشش داده ها (DEA
) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین …
مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها | سیگنیفیکنت!
significantarticles.ir/…/13633-مبانی-و-پیشینه-نظری-روش-تحلیل-پوشش-داده.html‏
23 ژانويه 2017 … مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها توضیحات: فصل دوم مقاله … مبانی
نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها توضیحات: فصل دوم …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها – fileshop96.ir
fileshop96.ir/?p=19067‏ – ذخیره شده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها … یکی از روشهای غیرپارامتری،
جهت اندازهگیری کارائی و بهرهوری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها – ELLPA
ellpa.ir/2017/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تحلیل-پوششی-د/‏ – ذخیره شده
3 روز پیش … مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها … یکی از روشهای غیرپارامتری،
جهت اندازهگیری کارائی و بهرهوری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل …
پیشینه تحقیق ومبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) – 0x20.ir
0x20.ir/پیشینه-تحقیق-ومبانی-نظری-روش-تحلیل-پوش/‏ – ذخیره شده
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها – فروشگاه فایل …
filebekr.rzb.shahreweblog.ir/post526503.html‏
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها. لینک منبع و پست :مبانی
نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها | پاپ کده | پاپ …
rozblog-paperweblog.hastiblog.tk/page-262585.html‏
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها … مبانی نظری و پیشینه
تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها (فصل دوم … freedl2017.ir/page-256475.html ذخیره شده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
frectal.fullilandr.ir/post/matlab155.html‏ – ذخیره شده
7 آگوست 2017 … مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها. سخن روز: شرط درآمد کار است نه
دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم.
پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها
marketfile.filenik.ir/product-33653-pishinah.aspx‏ – ذخیره شده
پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها مبانی نظری تحقیق تحلیل … در
روش DEA برای هر یك از واحدهای غیركارا، یك واحد كارا یا تركیبی از دو یا چند واحد كارا …
ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده¬ها – DEA …
download-thesis.com/…/ارزیابی-کارایی-مناطق-شهرداری-مشهد-با-م/‏ – ذخیره شده
که روش‌ اندازه‌گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده¬ها، از جمله معروف¬ترین و
بهترین آن‌ها … تحقیق شامل بیان مسئله، اهداف، روش¬ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پیشینه
تحقیق، مدل … مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، به جایگاه تحلیل کارایی در
نظریه …
خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها DEA …
upajoohesh.ir/…/خرید-و-دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوه-13/‏ – ذخیره شده
24 مه 2017 … خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها DEA. سخن روز:
نیکی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به کسانی که روزی از آن ها …
خرید فایل( مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها)
gooya.royeshfle.ir/post/matlab2274.html‏ – ذخیره شده
17 جولای 2017 … دنیایی از مقالات و تحقیقات در سایت ما موجود است که شما به صفحه اختصاصی مبانی
نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها وارد شده اید.
دانلود پاورپوینت آموزش تحلیل پوششی داده ها (DEA) – بانک پرسشنامه …
www.iranque.ir/…/170-دانلود-پاورپوینت-آموزش-تحلیل-پوششی-داده-ها-dea.html‏ – ذخیره شده
بانک پرسشنامه و مقاله ایران دانلود پاورپوینت آموزش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
پاورپوینت … بسته های مبانی نظری فصل دوم پایان نامه · درخواست مبانی نظری و
پیشینه … کتاب، تحقیق … در واقع تحليل پوششي داده ها مبتني بر يکسري بهينه
سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي مي باشد که به آن روش ناپارامتريک نيز گفته
مي شود .
[PDF] : های بيمه تجاری کشور با استفاده از مدل ارزیابی کارایی شرکت DEA …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/658915‏ – ذخیره شده
خدایی که آفرید. و. وپدر. مادر. مهربانم. که. اگرحمایت. وها. دلگرمی. ها. یشان. ،دنبو. سفرم.
دررا. این. وادی. نه …. چکیده پایان نامه )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست
آمده(:. شرکت هاي بیمه از مهمترین … لذا در این تحقیق از تكنیك تحلیل پوششی داده. هاي
دو مرحله …. 94. بخش اول : مبانی نظری کارایی و بهره وری …. تاریخچه بیمه در ایران.
[PDF] های فازی به کمک تحلیل پوششی داده تصمیم گیری های د واح ادغام
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/590722‏ – ذخیره شده – مشابه
هدف از تحقیق حاضر بررسی ادغام واحدهای تصمیم … ها مطرح ش. ده. است. از مدل تحلیل
پوششی داده. ها نیز به عنوان یکی. از روش … فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق .
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/548526‏ – ذخیره شده
اه. یم. دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده. ها ، تصمیم … در این
تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی. داده …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق.
تحقیق ارزيابي كارايي كاركنان بيمارستان مسيح دانشوري با استفاده …
157555equf.nisell.ir/‏ – ذخیره شده
مدلهاي تحليل پوششي داده ها به منظور پاسخگويي به نيازهاي کاربردي سبب شده است …
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق … 2-1- 10- روشهاي اندازه گيري کارايي 25
[PPT] روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt‏ – ذخیره شده – مشابه
11- تحليل داده ها و نتيجه گيري. 12- تدوين گزارش و … تا امکان بازنگري پژوهش‌هاي
قبلي و بررسي پيشينه تحقيق فراهم شود. 8. به صرفه بودن: …. (هم نهاده) يعنی ادبيات
نظري و تجربي قبلي است. کتاب‌ها، مقاله‌هاي …. براي پوشش دادن به موضوع تحقيق
نياز به سيالهاي بيشتري است . مزايا و معايب …… مباني گزارش کتبي. روشني
گفتار- …
[DOC] ارزيابي كمي و كيفي بانك ها به كمك تحليل پوششي داده هاي مبتني – شارا
www.shara.ir/view-5935.doc‏ – ذخیره شده – مشابه
11 ا کتبر 2013 … ارزيابي كمي و كيفي بانك ها به كمك تحليل پوششي داده هاي مبتني بر … به يكي
روشهاي جديد ارزيابي عملكرد به نام تكنيك تحليل پوششي داده ها كه … ساختار اين مقاله
بدين شرح است ابتدا مباني نظري تحقيق كه شامل الگوبرداري، تحليل پوششي داده ها،
كارت امتياز متوازن، تركيب DEA و BSC ، مباحث پيشينه ي تحقيق، …
[DOC] متغیرهای ورودی و خروجی مورد استفاده در این پژوهش – مجله مدیریت اطلاعات …
him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/…/1192‏ – ذخیره شده
روش بررسی:دراین مقاله با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها از نوع خروجی
…. باتوجه به مباني نظري وپيشينه تحقيق كه در خصوص روش بیان شد درصورتيكه …
پیشینه و مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها – شبکه فایل
dl916.filenetwork.ir/…پیشینه-مبانی-نظری-تحلیل-پوششی-داده/related.html‏ – ذخیره شده
22 مه 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها مبانی نظری و … و قابل ویرایش
با فرمت doc قسمتی از مبانی نظری متغیر: این روش در ابتدا با تز …
[PDF] DEA – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6003813911206.pdf‏ – ذخیره شده – مشابه
مباني نظري. تحليل پوشش. ي داده ها. روش تحلیل پوششی داده ها که به اختصار. D.E.A …
ها بکار می رود که در اینجا به اختصار راجع به تاریخچه این روش. توضیح داده می شود.
[PDF] ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸ
journals.police.ir/…/3d5aab1b269b111122f1216eed88edb8a30c6ae5.pdf‏ – ذخیره شده
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ1ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ … ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺩﺍﺩﻩ … ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ….. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻯ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺶ.
پیشینه تحقیق در مورد رضایت زناشویی :: دهه شصت, دانلود پیشینه …
dahe60.blog.ir/…/پیشینه%20تحقیق%20در%20مورد%20رضایت%20زناشویی‏ – ذخیره شده
نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد بخش دوم; مبانی نظری و پیشینه تحقیق …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها · مبانی نظری و پیشینه …
مطالب پژوهشی,آموزشی,پروپوزال,پرسشنامه,مبانی نظری,پیشینه پژوهش …
pajoheshi.com/…/پروپوزال-ارزیابی-عملکرد-شرکت­های-تعا/‏ – ذخیره شده
18 آگوست 2017 … مطالب پژوهشی,آموزشی,پروپوزال,پرسشنامه,مبانی نظری,پیشینه پژوهش,پروتکل های
… ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی واحدهای سازمانی به صورت روش های … تحلیل
پوششی دادهها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای …
[PDF] مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل ای های شب
jims.atu.ac.ir/article_1931_c2e2d66ab083b72e8ea9a713c6794539.pdf‏ – ذخیره شده
دوم از مدل تحلیل پوششي داده. های شبكه … های عملكرد، تحلیل عاملي، تحلیل پوششي.
داده. های شبكه .ای. *. عضو هیأت علمی. دانشکده …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق. یکی.
از … مجموعه. ای از. روش. ها. در. جهت. مدیریت. و. هماهنگی. تمامی. زنجیره،. از. مدیریت. تأمین
.
تحلیل پوششی داده‌ها – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/تحلیل_پوششی_داده‌ها‏ – ذخیره شده – مشابه
۱ اهمیت و جایگاه بهره‌وری; ۲ تاریخچه و مفاهیم کلی بهره‌وری; ۳ مفاهیم کارایی، اثر
بخشی و … و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های ارتقای آن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام
داده‌اند. … امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال
گسترش …
[PDF] شده در بورس اوراق بهادار تهران: های پذیرفته کارایی و اثربخشی شرکت …
jik.srbiau.ac.ir/article_8629_c145f5e2f48bf29c351bb17ee7dc1d0d.pdf‏ – ذخیره شده
روش. تحقیق و جزئیات آن در بخش پنجم بیان. شده و یافته. های تحقیق به همراه تحلیل.
ها در … -2. مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش. روش تحلیل پوششی داده. ها در سال.
[PDF] استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة داری هتل … – گردشگری و توسعه
www.itsairanj.ir/article_46100_6cd88a4b6cabf43fdceb82425373780d.pdf‏ – ذخیره شده
منظور ارزیابی کارایی هتل. های استان یزد استفاده شده است. مبانی نظر. ی تحقیق. روند
روبه …. ها، با روش. تحلیل. پوششی. داده. ها. ، ختایی و همکاران. ) 1387. ( تحقیقی در
شهر تهران انجام دادند که. در آن کارایی هتل …. گستردة مبانی نظری و پیشینة. تحقیق و

[PDF] DEA
www.ensani.ir/storage/Files/20101021101852-3.pdf‏ – ذخیره شده – مشابه
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي ﻣﻮﺟﻮد. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. (. 1.
DEA. ) اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اراﻳﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻓﺮﺿﻴﻪ.
ساختار کلی و محتوای 5 فصل پایان نامه – زن خوب
www.zanekhob.ir/675432/‏ – ذخیره شده
دراین فصل به سابقه تاریخی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود که نیاز
به صرف وقت … ۲بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه: … ۳٫مبانی نظری پژوهش: … ۸٫روش
تحلیل داده ها … بطور کلی این فصل باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش را پوشش دهد.
[PDF] Untitled – پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
www.rie.ir/uploads/115_13602.pdf‏ – مشابه
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ: ﻣﻮرد. -. ﭘﮋو. ﻫﻲ ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ …..
روش. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺟﺰ. و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت. اﺳﺖ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. روﺷﻲ
ﺑﺮاي … ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ. داده.
ﻫﺎ.
فدک – روش تحلیل و تحقیق – ساختار پایانامه به اختصار – Fadak
fadak.ir/?1000786‏ – ذخیره شده
۱ مقدمه; ۲ بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه; ۳ مبانی نظری پژوهش; ۴ پیشینه پژوهش …
پژوهش; ۶ ابزار گردآوری داده های پژوهش; ۷ روش گردآوری داده ها و مراحل انجام پژوهش; ۸ روش
تحلیل داده ها … بطور کلی این فصل باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش را پوشش
دهد.
[PDF] اصل مقاله (246 K) – رشد و توسعه پایدار
ecor.modares.ac.ir/article_12074_631c19fead7a1080bba7abce9e3e5b33.pdf‏ – ذخیره شده
Lindo. و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، زﯾﺴﺖ. اﻧﺪازه
ﮐﺎرآﯾﯽ. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. … ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل. ﺑﺮ ﻣﯽ 1291 … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.
ﺗﺤﻘﯿﻖ. 1-3 . زﯾﺴﺖ. ﮐﺎرآﯾﯽ. ﻋﺒﺎرت. زﯾﺴﺖ. ﮐﺎرآﯾﯽ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎر. ﯽآﯾ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و. ﻣﺤﯿﻂ. اﺳﺖ. زﯾﺴﺖ.
ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
baharfile.com/پایان-نامه-ارشد-ارزیابی-بهره-وری-شعب-ب/‏ – ذخیره شده
19 آگوست 2016 … ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و … فصل دوم :
مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق … 2-4 روش‌های ارزیابی کارایی…
[PDF] اصل مقاله (761 K) – مدیریت و توسعه ورزش
jsmd.guilan.ac.ir/article_2142_3c61bece8c45c8d6ac4079b5c85dfd67.pdf‏ – ذخیره شده
و روش تحقیق در عملیات. ) AHP …. نتایج این. پژوهش بر اساس استفاده ا. ز روش
تحلیل. پوششی داده. ها ). DEA. (2. می …. نظر به بررسی و مطالعه مبانی نظری و پیشینه
.
[PDF] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
jha.sums.ac.ir/article_16912_8c0dc41f36f751a230557015bd564c2f.pdf‏ – ذخیره شده
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ واﺣﺪ. ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ، روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﻮﺷﺸـﯽ داده. ﻫـﺎ اﺳـﺖ. اﯾﻦ روش ﻋﻠﯽ …
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ. ﻫﺎداده. ﻓﺎرل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺮﯾﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎه را. « ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎده ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار. در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
و …
[PDF] اصل مقاله – فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد
ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5440_27acdaadf5d3a86d91ca6a2e7e3d3716.pdf‏
در این مطالعه با به. ره. گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده. ها ). DEA. (
کارایی …. که در بخش دومو سوم به ترتیب مبانی نظری و پیشینه تحقیق. بیان شده …
[PPT] نمونه اسلايد دفاع پايان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
www.m-iau.ac.ir/downloads/pazohesh/…/egtesad/Thes7.ppt‏ – ذخیره شده – مشابه
كليات; اهداف تحقیق; فرضیه های تحقیق; مبانی نظری; پیشینه تحقیق; روش تحقیق;
نتايج; نتيجه … روشهای اندازه گیری بهره وری; روش تحلیل پوششی داده ها; فروض :.
مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها | اِی‌اِم‌پی!
amparticle.ir/…/60340-مبانی-و-پیشینه-نظری-روش-تحلیل-پوشش-داده.html‏ – ذخیره شده
18 سپتامبر 2015 … دسته: مدیریت فرمت فایل: docx حجم فایل: 607 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39
مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها مبانی و پیشینه …
پیشینه تحقیق ومبانی نظری رفتار مصرف کننده – فروشگاه اینترنتی …
www.goostaresh.ir/category/روان-شناسی/‏ – ذخیره شده
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش عنوان: مبانی نظری و پیشینه …
پیشینه تحقیق ومبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) همرا با منبع نویسی …
[PDF] DEA ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﻲ وﻫﺸﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮋ ﭘ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎر
journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_54474453.pdf‏ – ذخیره شده – مشابه
ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﻋﻤﻠﻴﺎت. 3. ، اﻏﻠﺐ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره. 4. ،. ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. 5 ….. ﺑﻮده
اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص روش. DEA. ﺑﻴﺎن ﺷﺪ؛. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ. ﺑﺘﻮان.
[PDF] قابلیت مدیران و محدودیت تأمین مالی (با استفاده از تکنیک تحلیل …
qfaj.ir/article-1-533-fa.pdf‏ – ذخیره شده
تأمین. مال. ی. )با استفاده از تکن. ی. ک. تحل. لی. پوشش. ی. داده. ها. (. غالمحس. نی. مهدو.
ی …. این صورت است که در بخش بعد، مبانی نظری مربوط و پیشینه پژوهش ارائه می.
شود. در ادامه. ،. فرضیه. ها، جامعه آماری، روش پژوهش و نتایج آزمون فرضیه. ها بیان می. شود
. …. با هزینه تحقیق. و. توسعه باالتر ارتباط. زیادی. وجود. دارد. -3. -5. پيشينه. داخلی.
[PDF] مديريت اسناد الکترونيکی – کتابخانه ملی
www.nlai.ir/LinkClick.aspx?link=Files/publications/books/…pdf‏ – مشابه
بررسي و تحليل مدل مرجع نظام اطالعاتي آرشيوي باز … مديريت پيشينه هاي
الكترونيكي، بستري براي تحقق دولت الكترونيك … با بهره گيري از روش بايگاني
كشورهاي اروپايي، بايگاني خود را سازماندهي كرد. …. پژوهش ها؛ لزوم تدوين نظام ملي
آرشيوي در كشور؛ مديريت اسناد الكترونيك؛ …… 2. نبوي، فاطمه، كتابخانه ديجيتالي:
مباني نظري.
[PDF] PDF: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها | پرو 17
pro17.ir/…/مبانی-نظری-پیشینه-تحقیق-تحلیل-پوششی-داده/…/pdf‏ – ذخیره شده
… ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ) …
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﯾﮏ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
.
پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
دانلود-سوالات-استخدامی.com/…/پایان-نامه-ارزیابی-کارایی-بانک-با-استف/ – ذخیره شده
بنگاه های مالی مانند بانک ها و مؤسسات بیمه اهمیت این کاربرد تحلیل پوششی داده ها (
DEA) در … در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد ۱۸
بانک دولتی و … … جامعه آماری این تحقیق ۹ شعبه بانک پاسارگاد منطقع ۲ تهران
می‌باشد. … ۲-۱-تاریخچه ارزیابی عملکرد … ۲-۱۰-مبانی طراحی سیسستم ارزیابی
عملکرد
پایان نامه بررسی و ارزیابی دانشگاه های سراسر کشور براساس شاخص …
000k.ir/پایان-نامه-بررسی-و-ارزیابی-دانشگاه-های/‏ – ذخیره شده
براساس شاخص های صندوق رفاه دانشجویی با توجه به تکنیک تحلیل پوششی داده های
بازه … در این تحقیق سعی شده است عملکرد واحدهای دانشگاهی از منظر ارائه خدمات رفاهی
… سیستم و تحلیل همه جانبه ازوضعیت موجود، از روش‌های نوین علمی همچون تحلیل
پوششی داده‌ها …. مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین تعریف و ابعاد خودپنداره (
فصل دوم) …
پیشینه تحقیق مفهوم کارآیی، ارزیابی عملکرد و روش تحلیل پوششی …
payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-مفهوم-کارآیی،-ارزیابی-عم/‏ – ذخیره شده
پیشینه تحقیق مفهوم کارآیی، ارزیابی عملکرد و روش تحلیل پوششی داده‌ ها دارای ۵۰
صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد.
نمونه گیری نظری در تحقیقات کیفی – ایران پژوهش
https://www.iranpajohesh.com/…/8610-نمونه-گیری-نظری-در-تحقیقات-کیفی.html‏ – ذخیره شده
نمونه گیری نظری در تحقیقات کیفی: اگر در بسیاری از روش های پژوهشی دیگر، نمونه
… 1- انتخاب یک مورد برای پرکردن مقولات نظری، برای بسط نظریه ظاهرشده؛ … لحاظ
نظری اشباع می‌شوند كه: در خلال گردآوری و تحلیل بیشتر داده ها، داده‌های جدید از طبقه ها
…. عنوان: بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل

[PPT] مهارت های نگارش و انتشار مقالات علمی
https://www.sbu.ac.ir/Cols/…/Writing%20Scientific%20Papers.pptx‏ – ذخیره شده
هنگام تبیین مبانی نظری و بیان مساله، از استنادهای لازم جهت ایجاد پیوند با پژوهش
های پیشین استفاده شود. … اهداف تعیین کننده روش شناسی هستند (جمع آوری و تحلیل
داده ها را باید به نحوی انجام داد … منشاء فرضیه: تجربیات پژوهشگر، پیشینه پژوهش،
تئوری های موجود. …. آگاهی دقیق از دامنه، پوشش و دستور العمل های مجله (تعداد صفحات و .
[PDF] ﭼﮑﯿﺪه
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1056677.pdf‏ – ذخیره شده
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ، ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ. رﻓﯿﻌﯽ و ﻋﺒﺎس آﺑﺎدي (. 1390. ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ” ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤ. ﻠﮑﺮد ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه. اي … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روش. ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ اي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ …
[DOC] طرح درس: روشهای تحقیق پیشرفته مقطع :كارشناسي ارشد موسسه آموزش …
samangan.ac.ir/arshad/raveshtahghigh.doc‏ – ذخیره شده – مشابه
مباني نظري و عملي پ ژوهش در علوم انساني و اجتماعي. …. 9-ادبیات یا پیشینه تحقیق
: (بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه … 3-10- جامعه آماری ،
حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها : (به ترتیب با ذکر ….. است (
منابع مرور شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است).
tagsدانلود.منشور.عربی.Ù¾ÛŒØ – بلاگ خوان
psdali.rzb.h5h.ir/…/tagsدانلود.منشور.عربی.پیش.html‏ – ذخیره شده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگیدانلود کامل مبانی نظری پایان نامه-دانلود
پیشینه … مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها توضیحات فصل دوم مقاله …
ترجمه مقاله بررسی بازده شعب بانکی و تحقیق کارایی با تحلیل داده …
docx.30n.ir/…/ترجمه-مقاله-بررسی-بازده-شعب-بانکی-و-تح-2/‏ – ذخیره شده
1 روز پیش … بازدید ها, 3 … نظرات بیشتری در زمینه نحوه طراحی تحقیقات تجربی و مطالعات آینده
این حوزه … کلیدواژگان: تحلیل داده پوششی, بانکداری, کارایی, بازده, ارزیابی …
ادبیات و پیشینه تحقیق(مبانی نظری) · ترجمه مقاله بررسی بازده شعب …
رویکرد – رهنمودهایی برای نگارش ”مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش“ در …
ruykard.blogfa.com/post-9.aspx‏ – ذخیره شده – مشابه
شناسایی روش های کارامد و نیز نامناسب تحقیق … شناسایی نظریه ها، فرضیه ها و
مباحث عمده در زمینه موضوع مورد پژوهش. … دقیق درباره نتایج پژوهش ها، شیوه های
گردآوری داده ها، فنون و ابزار تحلیل و تفسیر داده ها انجام می شود. …. اعمال چنین
ساختاری نشان می دهد که نویسنده یا پژوهشگر نوشتارهای موجود را از تمام ابعاد تحت
پوشش قرار داده است.
سنجش کارایی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …
marketingarticles.ir/…/933-سنجش-کارایی-مالی–شرکت-ها-با-استفاده-از-تکنیک-تحلیل-پوششی-داده-ها.html‏ – ذخیره شده – مشابه
3 دسامبر 2013 … (نیکو مرام و دیگران،1385) تحليل پوششي داده ها (DEA) روش مناسبي در اين … است
ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل مباحث پیشینه ی تحقیق،بورس …
[PDF] متن کامل (PDF)
jpbud.ir/article-1-750-fa.pdf‏ – ذخیره شده
3 آوريل 2012 … بنابراين در ابتدا برای مشخص شدن موضوع به پيشينه پژوهش، سپس مبانی … در مقاله
ای با عنوان “كاربرد روش تحليل پوششی داده ها جهت تخمين كارايی 3ريچاردو و …. از اين
رو در ادامه به اجمال به مبانی نظری هر يك ازMEAچند جهتی داده ها ).
[DOC] فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=409&slc_lang=fa…1…‏ – ذخیره شده
بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها
تاثیر میپذیرد و فرضیه …. در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه میان تركيب دارايي
– بدهي و ريسک نقدينگي توضیح دادهشود. مباني نظري و پيشينه تحقيق ….. نقاط
ضعف و قوت روش تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي: در اين روش، محاسبه كار ساده اي
است؛ معياري …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها – دانلود رایگان
freedownloadk.downloadpaper.cu.cc/product/70409‏ – ذخیره شده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها. همرا با منبع نویسی درون متنی به
شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه; توضیحات نظری کامل در مورد متغیر …
[PDF] متن کامل (PDF) – فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
qjfep.ir/article-1-275-fa.pdf‏ – ذخیره شده
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺮه. وری. ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ. اﯾﺮان. در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ. داده. ﻫﺎ. 1 ….
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. 2-1 . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. ﮐﺎراﯾﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ارزش
….. ﻓﺎرل ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد. ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ. داده. ﻫﺎ.
ﻧﯿﺰ.
محتوای فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – شریف یار
sharifyar.com/thesis-chapters/‏ – ذخیره شده – مشابه
مقدمه (حدود یک پاراگراف); بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه; بررسی پژوهش های انجام …
ابزار پژوهش (روایی و پایایی)، شیوه گردآوری داده ها، روش تحلیل یافته های پژوهش و …
باید توضیح داده شود); این فصل باید اهداف، فرضیه، سئوالات پژوهش را پوشش دهد.
پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-ارزیابی-عملکرد-شعب-بانک-کشاورزی-استان-مازندران-با-استفاده-از-تکنیک-تحلیل-پوششی-داده-ها‏ – ذخیره شده
از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که به
…. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب …
[PPT] اسلاید های کارگاه روش تحقیق.ppsm – مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه …
edu.mpo-skh.ir/Training/Image.aspx?type=Reference&id=93‏ – ذخیره شده
2- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم رفتاری نوشته دکتر علی دلاور … 8- تحليل داده ها
با استفاده از نرم افزار SPSS نوشته دکتر منصور مومنی … تحقیق; اهداف تحقیق;
فرضیه و سوالات تحقیق; تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق; پیشینه ی نظری و
تجربی; مدل مفهومی …… براي پوشش دادن به موضوع تحقيق نياز به سيالهاي بيشتري
است .
[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_28553_90e398d9f1284cb6791e2c82f0debf3d.pdf‏ – ذخیره شده
ﻫﺎ در ﻣﺰﻳﺖ. رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺑـﺎ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺰﻳﺖ
رﻗﺎﺑﺘﻲ … آوري داده. ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
ﺑﭙﺮدازد …. روش. ﭘﻮرﺗﺮ. آن. اﺳـﺖ. ﻛﻪ. روﻳﻜﺮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﻳﺎي. ﻋﻤﻠﻜﺮد. رﻗﺎﺑﺘﻲ. در. ﺳﻄﺢ. ﻣﻠﻲ. را. ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ
. ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ. ﺗﺮﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان.
«.
[PDF] ارزیابی کارایی شرکت‌های توزیع نیروی برق ایران با استفاده از مدل …
jamlu.liau.ac.ir/article-1-1411-fa.pdf‏ – ذخیره شده
7 جولای 2016 … ﺳﺎل. 1389. ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان دو روش ﻧـﺎ …. 1. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ. در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ. آﺗﺎﻧﻮﺳـﻮﭘﻮﻟﻮس و …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. -3. 1.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ. ﻣﺪل. DEA. ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ درﺟﻪ ﮐﺎراﯾﯽ …
[PDF] اصل مقاله – فصلنامه جغرافیا و توسعه
gdij.usb.ac.ir/article_2929_bbd04797e1e79db7ace710e9ae329927.pdf‏
ﺗﺤﻘﻴﻖ. از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف. ﻛﺎرﺑﺮدي. و. از ﻧﻈﺮ روش ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ. و. ﻣﺎﻫﻴ.. ﺖ. از. ﻧﻮع. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
… :ﻫﺎ. ﻛﺎراﻳﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. (. DEA. ) ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن.
ﺷﺮﻗﻲ ….. ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ي. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ. ي. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
…. ﻫﺎ. در ﺷﻬﺮ. اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ. ﺑﻲ. ﺗﺮدﻳﺪ. اﻧﺴﺎن. در. ﺗﻤﺎم. دوران. زﻧﺪﮔﻲ. ﺧﻮد. ﻫﻤﻮاره.
[PDF] اصل مقاله (633 K) – پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی
jnraa.khatam.ac.ir/article_47456_8a1765d20ca3fa92c358995743daf9c4.pdf‏ – ذخیره شده
پوشش. ی. داده. ها،. برا. ی. اندا. زه. گیری. مسئول. یت. اجتماع. ی. شرکت. ها و الگو. ای.
یستون … مسئولیت اجتماعی شرکت، هزینه سرمایه ضمنی، تحلیل پوششی داده .ها ….
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ….. الگوی کارول و استفاده از روش تحلیل پوششی داده.
ها ب.
رتبه بندی|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه – پارس پروژه
parsproje.com/component/search/?searchword=رتبه%20بندی…‏ – ذخیره شده – مشابه
PMD1-روش تحلیل پوشش داده ها- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی:
(مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان نامه های مدیریت و حسابداری) … ج) مدل BCC …
[PDF] تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل …
journal.ansarbank.com/article_14109_76d471a072528bd489d37daaa84f2b12.pdf‏ – ذخیره شده
تاپســیس، تحلیل پوششــی داده ها، پرتفوی، صنایع بورس، تصمیم گیری … در بخش
بعدی مبانی نظری تعیین پرتفوی بهینه و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می …
ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده ها – DEA …
1001daneshjo.ir/ارزیابی-کارایی-مناطق-شهرداری-مشهد-با-م/‏ – ذخیره شده
یکی از مهمترین این روشها روش تحلیل پوششی دادهها است. … پیشینه تحقیق… …..
جمعآوری آمار و اطلاعات متغییرهای تحقیق، منطقه مورد مطالعه، مبانی نظری تحقیق و …
بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده …
journal.alzahra.ac.ir/article_1888_344.html‏ – ذخیره شده
با توجه به پیشینه و مبانی نظری مطرح شده در بخش مقدمه پژوهش، افشای داوطلبانه …
این روش یک تابع مرزی را ایجاد می‌کند که در آن تمامی داده‌ها را تحت پوشش می‌گیرد و به
همین … تحلیل پوششی داده‌ها براساس چندین متغیر ورودی و خروجی برای شرکت‌های مورد

[PDF] ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روش
ic.tums.ac.ir/Images/UserFiles/30/file/noohi(1).pdf‏ – مشابه
ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داده ﻫﺎ. ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1384. – …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. 1 ó. 2. ﻣﻔﻬﻮم ﮐ …. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان …… از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺠﺎزي. ﮐﺎرا ﺑﺮاي

[PDF] دریافت فایل
www.iranculture.org/UserFiles/…/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf‏ – مشابه
23 ژانويه 1974 … مس ئله، چارچوب نظري، فرضيه ها يا پرسش ها، روش … فلس فه فرهنگ پاسخ داده ش
ود. … مي آيد؛ پـرداختن به نظريه فرهنگ در ميان فيلسوفان مسلمان پيشينه … است؛
هر معرفت دستگاهواري كه به تبيين، تحليل و تعليل احكام يك … روش تحقيق در
فلسفه فرهنگ، عقالني و رويكرد مطالعاتي آن فرانگر و داورمآبانه و مسائل.
[PDF] بررسی عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی صنعت … – دانشگاه خوارزمی
jemr.khu.ac.ir/article-1-1404-fa.pdf‏ – ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان: رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ و داده. ﻫﺎي
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ …. اي). اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. DEA. و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎراﯾ. ﯽ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. در اﯾﻦ ﺑ. ﺨﺶ اﺑﺘﺪا ادﺑﯿﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ….. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. درون. زا ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. .3. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ. -3 .1. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
.
[PDF] یاز دهمی ن همایش بین المللی انرژی تحلیل کارایی زیست محیطی صنعت …
irannec.com/ArticlesDownload.aspx?FilePrm=255209…pdf…‏ – ذخیره شده
سوم با توجه به مبانی نظری بیان شده به بیان پیشینه و. مطالعات تجربی … و روش های
مورد استفاده در تحقیق دارد. … تحلیل پوششی داده ها که یکی از ابزارهای اصلی برای.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها جستجو – پنجره
panjere.xyz/search/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-نظام-ارزش-ها‏
پیشینه تحقیق و مبانی نظری استرس تحصیلی دانش آموزان … مبانی نظری و پیشینه
تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان – پنجره
panjere.xyz/search/مبانی-نظری-عقب-ماندگی-ذهنی‏
نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد بخش دوم; مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اختلالات رفتاری · مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها · مبانی
نظری …
دانلود پاورپوینت تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA – راهنمای دانشجو
rdaneshjoo.ir/5562/دانلود-پاورپوینت-تکنیک-تحلیل-پوششی-دا/‏ – ذخیره شده
دانلود پاورپوینت تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA … محدودیتهای روشهای پارامتری
روشهای ناپارامتری … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها …
[PDF] مالیات بر عملكرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور …
taxjournal.ir/article-1-714-fa.pdf‏ – ذخیره شده
نتایج تحقيق حاكی از این مطلب است كه عملکرد سازمان بدون احتساب ماليات بر
عملکرد … شده از روش تحليل پوششی داده ها در این هفت سال حساسيت بسيار كمی
نسبت به احتساب ماليات بر عملکرد … سازمان مالياتی، ماليات بر عملکرد شركت نفت
، تحليل پوششی دادهها، كارایی واژه های کلیدی: … 2- مبانی نظری … 3- پیشینه تحقیق.
[PDF] اصل مقاله – پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
jebr.azad.ac.ir/article_515236_476e3493caeb7b73c8df9ba951356161.pdf‏ – ذخیره شده
در این پژوهش، با توجه به ورودي ها و خروجي هاي تعاوني هاي مصرف در 30 استان در سال
1388، کارآیي آنها با دو … مختلف، پیشینه ای طوالني دارد؛ و روند آن از نخستین ….
برای1تحقیق و قابلیت هاي روش تحلیل پوششي داده ها …. مباني نظري تحلیل پوششي
داده ها.
[PDF] ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در (
www.cbi.ir/page/12535.aspx‏ – ذخیره شده – مشابه
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑ. ﻪ. ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻧﺎﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ …. ﻣﺒﺎﻧﻲ.
ﻧﻈﺮﻱ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﺷﺸﻲ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ،. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ.
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاه‌های همگن دولتی کشور
ihej.ir/article-1-380-fa.pdf‏ – ذخیره شده
روش نا. پارامتریک تحلیل پوششی. داده. ها محاسبه. شده و سپس با روش پارامتریک )مدل
رگرسیون سانسور. شده(، …. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاه. های ….. /. 222. 2 .
مبانی نظری. 1.2 . روش. ها. ی …… از مطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق مشخص. می.
[PDF] اصل مقاله (1287 K) – پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی …
https://nbsh.basu.ac.ir/article_715_1ff0e590780a8a66f3d4c3b992e1b9dd.pdf‏ – ذخیره شده
هدف نشریه ی علمی – پژوهشی پژوهش های باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و …
مقدمــه، روش تحقیــق، پیشــینه ی تحقیــق، مبانــی نظــری، بدنــه تحقیــق شــامل …..
به عنــوان ابــزار توصیــف، طبقه بنــدی و تحلیــل داده هــای مکانــی باستان شناســان
را … وضعیـت پوشـش گیاهـی و جانـوری منطقـه در مقایسـه بـا داده هـای)rickson, 1983: 19.
[PDF] تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر بهره‌وری: رویکرد تحلیل …
qjerp.ir/article-1-830-fa.pdf‏ – ذخیره شده
ﭘﺬﯾﺮش. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮ. ﺑﻬﺮه. وری. : روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ. داده. ﻫﺎ. (. DEA. ) ….
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت. اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. اﺑﺘـﺪا ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی. ﺑﻬـﺮه. وری. و. ﮐﺎراﯾﯽ و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی. اﻧﺪازه.
ﮔﯿﺮی ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. آذر و. ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ. (. ) 1383. در. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪل. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی. ﺑﻬﺮه. وری. در. ﺷﺮﮐﺖ.
ﻫﺎ … رﺣﻤﺎﻧﯽ. ﺻـﻔﺘﯽ. ) 1388(. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ. ﭘﻮﺷـﺸﯽ. داده. ﻫـﺎ. و ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺎﻟﻢ. ﮐﻮﺋﯿـﺴﺖ ﺑـﻪ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *