دانلود فایل آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

Published on Author galaxyfileLeave a comment

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی zip
دسته بندی آمار

توضیحات کامل

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد. بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از بهترین نرم افزارها جهت تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، پرداخته شده است. همچنین در این فایل تمام مراحل و روش کار با ارائه تصاویر مربوطه همراه است.

در ابتدا به شرح مختصری در رابطه با تجزیه واریانس پرداخته شد

سپس مسیر و روش کار به همراه تصاویر ارائه شد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻛﻤ ﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ … ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. SPSS. ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺩ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﺮﺽ ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ. Sig. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺮﭼﻪ …
وارد نشده: ذکر

نرم افزار SPSS – مشاوره برند سازی – Dr Ramin Khavarzadeh

نرم افزار Spss قابلیت انجام تحلیل انواع آزمونها و تحلیل داده های آماری بررسی را دارد و یادگیری و آموزش آن برای دانشوران علوم انسانی بسیار با اهمیت و ضروری است. … مشخص می کنند یک متغیر چه میزان با متغیر دیگر پراکندگی مشترک دارد، بطور مثال برای بررسی این فرض که آیا رضایت شغلی و تعهد شغلی با عملکرد شغلی بالا رابطه …

آموزش کاربردی SPSS 25 – مهندس یار

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد SPSS در کشور ما و همچنین عدم وجود منابع آموزشی جدید و مناسب در زمینه آموزش نرم افزار SPSS، تصمیم گرفتیم یک مجموعه آموزشی کامل و تخصصی همراه با مثال ها، پروژه ها و نمونه های عملی متعدد در زمینه آموزش نرم افزار SPSS را تهیه و ارائه نماییم. از جمله ویژگی های مجموعه آموزشی SPSS 25 می …

[PDF]Excel )ﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، رﮔﺮﺳﯿﻮن و آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )

۳ خرداد ۱۳۹۳ – ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ. (. Excel. 🙂 ﻧﺤـــﻮه راه اﻧـــﺪازي اﮐﺴـــﻞ. : از ﻣﻨـــ. ﻮي start. ،. Allprograms. ، microsoft excel. را اﻧﺘﺨـــﺎب. ﮐﻨﯿﺪ . اﮐﺴـﻞ راه اﻧـﺪازي ﺷـﺪه و ﭘﻮﺷـﻪ ﮐﺎرﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮگ آﻣـﺎده، ﻧﻤـﺎﯾﺶ …. و ﺗﺎﯾـﭗ ﮐـﺮدن ﯾـﮏ. ﺣﺮف ﺗ. ﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﻮاري ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد . و ﻣﯿﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺗـﺎﺑﻊ. SUM. : ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدن. 100. ﺧﺎﻧـﻪ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﺟﻤـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ.

[PDF]The Effect of Patient Transfer Method Training on Its …

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ – مداخلـه در قالـب یـک کارگاه. ســه روزه، شــامل آمــوزش نظــری و عملــی روش جابجایــی بیمــار، همــراه بــا تمریــن گروهــی و انفــرادی. شــرکت کننــدگان حیــن نظــارت پژوهشــگر برگــزار گردیــد قبــل و بعــد از آن بــا اســتفاده از چــک لیســت. ارزیابــی جابجایــی بیمــار (Patient Transfer Assessment Index (PTAI نمــرات …

[PDF]بررسي تأثير برنامه ايمن سازي در برابر استرس بر استرس …

کوهن بود که در س ه مرحله قبل از مداخله، پایان جلس ه دوم و یک ماه بعد از مداخله تکمیل ش دند. قابل ذکر اس ت که نمره کس ب شده باالتر،. نشان دهنده استرس کمتر است. داده ها توسط اس پي اس اس 11/5 با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلي تي مستقل و آنالیز واریانس تحلیل گردید. یافته ها نش ان داد میانگین نمره استرس گروه ایمن …

نرم افزار آماری – دنیای آمار

در این مقاله با مطرح کردن مثال، کلیه مراحل در نرم افزار SPSS به طور کامل همراه با خروجی داده ها شرح داده شده است . …. به طور کلی تمام کارهایی که با یک سری داده تصادفی آماری کار دارند می توانند از نرم افزار محاسبه توزیع های احتمال برای متناسب سازی داده ها استفاده کنند. …. قابليت انجام آناليز واريانس و كوواريانس يك‌طرفه و چند طرفه

آموزش تحليل آماري، مشاوره تلفني، تدريس spss|اطمينان‌شرق

براي سفارش درخواست آموزش درس آمار، تحليل آماري و يا نرم افزار spss با راههاي ارتباطي ذکر شده در پايين صفحات سايت با ما تماس بگيريد تا برنامه ريزي لازم … به عنوان مثال دانشجويي که براي انجام تحليل آماري پايان نامه خويش، نيازمند آزمونهاي t استيودنت و آناليز واريانس يک طرفه مي باشد، کافي است بعد از يادگيري اصول کار با اين …

[PDF]ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ – دانشگاه علوم …

توسط سیدفاطمی – ‏2013
ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ راﺗـﻮس ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ. ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ، آزﻣﻮن ﺗﻲ. ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺿـﺮﻳﺐ … ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ،. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤ. ﻨ. ﺪي. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﻣﺠﻬـﺰ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . آﻣـﻮزش.

[PDF]ارزشیابی اثر بخشی برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان …

توسط آهنچیان – ‏2017 – ‏مقالات مرتبط
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه. ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از. 20. ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻤﻮده. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم اﻓﺰار. آﻣﺎري spss. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻛـﺎرآﻣﻮزي در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه.

Patients’ Expectations and Satisfaction with their Treating …

در ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ(آﻟﻔـــﺎی ﮐﺮوﻧﺒــﺎخ، .(0/736. دادهﻫﺎ ﭘـــﺲ از ﺟﻤـــــﻊآوری ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ SPSS اﻧﺘﻘـﺎل. ﯾﺎﻓﺘﻨــــﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻓﺮﺿﯿــﺎت ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه، از. روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿــﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻃﺮﻓــــﻪ(ﺳـﻮاﻻت 5 ،6و 1. ﭘﮋوﻫﺶ)، ﺗﺤﻠﯿــﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺳـﺎده(ﺳــــﻮال 2 ﭘﮋوﻫـﺶ) و. روش ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪال(Kendall)(ﺳــﻮاﻻت 3 و 4) اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 8:44 IRST on …

[PDF]نکات کلیدی جلسه اول و دوم آمار

واریانس،. انحراف. معیار. میانگین و انحراف معیار. جامعه اصلی. را به ترتیب با. µ. و σ. نمایش می. دهیم . میانگین و انحراف معیار. نمونه. ای که از جامعه اصلی گرفته شده اس … چنانچه یک متغیر از توزیع نرمال پیروی کند،. با فرمول زیر می توان آن را به توزیع نرمال استاندارد. تبدیل کرد و. با استفاده از جدول z. اطالعات مهمی راجع به چگونگی. ت.

[PDF]اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ :آﻣﺎر ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درس

آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي دو ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﺎﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. -. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮاي اﺧﺘﻼف. ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي. دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ. را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده و اﺧـﺘﻼف آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻮرد. آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ. -. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رو. د داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ و دو ﻃﺮﻓﻪ. (ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﮑﺮار). ، ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺛـﺮات. اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

[DOC]کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک … فریدمن: این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند. کولموگروف-اسمیرنف : نوعی آزمون …

[PPT]Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بيان كننده يك رابطه بين دو يا چند متغير؛; صورت سوالي داشتن، به روشني و بدون ابهام ؛; قابل آزمون بودن، با متغيرهايي قابل اندازه گيري؛; موضع اخلاقي يا آرماني نداشتن؛ ….. پرسشنامه آسان سازد، زيرا آنان مواجهه با پاسخ دادن به سئوال‌هايی نيستند كه به ايشان مربوط نيست. مثال ). آيا تا كنون درباره « برنامه پاسداري از محله » چيزي شنيده ايد ؟

[DOC]بدون عنوانبررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای …

داده ها با استفاده از پرسش نامه ای برگرفته از مطالعات قبلی متشکل از 5 پرسش (اطلاعات جمعیت شناختی)، پانزده پرسش) آگاهی تریاژ (، نوزده پرسش)عملکرد تریاژ) ، جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون تی تست مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی اسپیرمن و توسط نرم افزار18 SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از 117 نفر …

انجام spss انجام ليزرل فصل 4پايان نامه – آموزش SPSS

آموزش انجام ضریب همبستگی پیرسون در spss با مثال عملی + pdf … هنگامي که تحليل واريانس براي مقايسه دو گروه استفاده مي شود با آزمون تي معادل است. ….. آناليز واريانس يك طرفه كروسكال-واليس با استفاده از رتبه ها، آزمون فوق العاده مفيدي براي تصميم گيري در باره اين است كه آيا k گروه نمونه مستقل، از جامعه هاي آماري مختلف آمده اند يا نه …

[PDF]آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی – کنفرانسهای …

SPSS. ،. Minitab. ،. MATLAB. ،. Systat. ،. Origin. ،. SigmaPlot …و. می. توانند برای رسم منحنی مورد استفاده قرار گیرند . نرم افزار. Excel. ،. یکی از مناسب. ترین نرم افزار های آموزشی برای رسم داده. ها در حالت. های مختلف است . به عنوان. مثال می. توان از این نرم افزار برای تهیه. ی فایلی عمومی که کلیه محاسبات مربوط. به هر یک از روش های …

آموزش آنالیز واریانس با SPSS – درس 3: آزمون های تحلیل …

▶ 24:23

۱ خرداد ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطFaraDars
برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvst9510 تحلیل واریانس به عنوان ابزاری آماری برای سنجش مدل های آماری و …

[PDF]ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر …

توسط براتی – ‏2013
برای رسیدن به این مهم، از روش توصیفی- تحلیلی و نرم افزار Spss در تجزیه. و تحلیل داده ها استفاده شده و همچنین با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون. توکی در گروه بندی مولفه ها، به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از فرمول. کوکران، تعداد ۳76 پرسش نامه در محله های مورد مطالعه توزیع گردیده است.

پیاده سازی روش بوت استرپ در نرم افزارR : ژورنال …

بوت استراپ ناپارامتری در R: در نرم افزار R استفاده از بسته های آماری boot کار را برای انجام بازنمونه گیری بوت استرپ و روشهای شبیه سازی مشابه راحت می کند. می توانید یک آماره را (مثل میانه) یا یک بردار مثل (وزن های رگرسیون) با روش بوت استراپ به دست بیاورید.این قسمت به شما می گوید چه طور با بوت استراپ ناپارامتری اساسی …

[PDF]اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود …

ي دو ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻫﻔﺘﻪ. اي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از آﻣﺎره. ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از روش. ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن. داد. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ. ﺗﻌﺎرض دو ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. داري وﺟﻮد ﻧـﺪارد. )3/0= p. ). اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. داري را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن د.

[PDF]بیوشیمی – تحصیلات تکمیلی

مورد برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی صحیح است و به مورد … در تحقق نیاز جامعه از جهات فوق الذکر برآیند. …. درسی باید قادر باشد داده های بهداشتی را با استفاده از بستههای پیش نوشته. شده آنالیز نماید. سرفصل در سی: ( ۳۴ ساعت). الف – آمار حیاتی : ۱- آنالیز واریانس یکطرفه (گروه بندی نسبت به یک صفت).

تحلیل واریانس یک طرفه – برگزیده ها

آموزش تصویری spss=تحلیل واریانس یک راهه. در این فایل آموزشی آزمون تحلیل واریانس یک راهه توضیح داده خواهد شد آزمون تحلیل واریانس یک راهه One way-Anova این توضیحات همراه با نمونه تمرین برای آزمون تحلیل واریانس یک راهه) موارد مورد استفاده ازمون تحلیل واریانس با ذکر مثال انجام نمونه مثال برای آزمون نمونه فایل تجزیه و تحلیل شده …

[PDF]نامربوط به سازه بوجود آورنده واریانس روایی آزمون و عوامل … – …

و سایر عوامل ذکر شد. ه. هیچ تأثیر نامطلوبی. )واریانس. نامربوط به سازه(. بر نتایج آزمون. نداشتند. کلید واژگان: آشنایی با رایانه، روایی آزمون، واریانس نامربوط به سا. زه … ای درزمینه آموزش از راه دور. میباشد . به. طور مثال،. بسیاری از نهادها و دانشگاه. ها مانند دانشگاه کالیفرنیا، لوس. آنجلس ). UCLA. (، آزمون. های تعیین سطح زبان دوم را ارائ.

هفته تمرینات کششی، قدرتی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری …

توسط شبانی – ‏2017
ی گروه تجربی اول )تمرینات کششی و. قدرتی( کاهش بیشتری )غیر معنی. دار(. نشان داد. نتیجه. گیری. به نظر می. رسد که. 8. هفته برنامه تمرینات اصالحی با تاکید بر تمرینات ترکیبی )ثبات. مرکزی( می. تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی اثر مطلوبی در درمان اسکولیوز دانش. -. آموزان داشته. باشد. کلیدواژه. ها. تمرینات کششی، تمرینات …

[PDF]تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل …

توسط M Bayrami
بدین صورت که یک گروه. 10. نفره شامل افراد. مبتال به اختالل یادگیری ریاضی و. 10. نفر نیز شامل گروه کنترل بود. یعنی افرادی که مبتال. به ناتوانی یادگیری هستند اما مداخله. ای. برای آنها صورت نگرفت. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توانبخشی نوروسایکولوژیکی و آزمون برج لندن بود. تحلیل داده. -. ها با استفاده از نرم افزار.

مقایسه‌ی اثر بخشی سه شیوه‌ی آموزش مستقیم، مبتنی بر رایانه …

دادهها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. … همچنین نتایج آزمون شفه نشان داد بین گروه آموزش مستقیم با آموزش رایانه تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد، اما تفاوتی بین گروه آموزش مستقیم با آموزش ترکیبی به‌دست … برای آموزش با رایانه نیز از تایپ رایانهای و 7 نوع نرم افزار آموزشی املا استفاده شده است.

[PDF]ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺖ رﮐﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش – پژوهشنامه …

توسط نصیری ولیک بنی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﻦﺑﯿ. ﻫﻮش. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد دﻫﻨﺪه در اداره ﮐﻞ ….. ﻣﻌﯿﺎر و از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ وار. ﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري. (. Spss. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 62.

تحلیل رگرسیون در SPSS – زدیک … آمار برای امروز و فردای ن

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ – آمار برای امروز و فردای نزدیک – آموزش اینترنتی آمار – ارائه نظرات و مقالات، نقد اساتید و مدرسین آمار و نحوه تدریس ، آموزش نرم افزار های آماری. … در فایل زیر که نتیجه یک کار دانشجویی می باشد که پس از ارائه آماره های توصیفی مناسب، دو گروه (زن و مرد) به عنوان دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t دو نمونه ای مستقل مقایسه …

[PDF]بررسی مشکلات روانی زنان یائسه و ارتباط آن با مشخصات …

ﺑﻚ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻭﻧﮓ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻛﺎﺳﺪﻱ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﺁﻳﺰﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻜﻤﻴﻞ. ﺪﺷ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ. ۱۳ spss. ﻭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ. ﻫـﺎﻱ ﺗـﻲ. ﻭ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ …. ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻓﺴـﺮﺩﮔﻲ ﺻـﺮﻑ ﻧﻈـﺮ ﺍﺯ. ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ. ،. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺯﻧـﺎﻥ ﺩﺭ. ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎ. ﺷﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰ ﺩﻳﮕـﺮ ﻋﻼ. ﻳـ. ﻢ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺫﻛـﺮ ﺷـﺪﻩ. ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﻱ …

[PDF]Untitled – معاونت توسعه مديريت و منابع – دانشگاه علوم …

اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. رواﯾـﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ. و. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ. ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن. ﺗﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار spss19 …. داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺳﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﭘﺎداش ﻫﺎي. ﻣﺎدي،. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. و. اﻧﮕﯿﺰش. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. ورژن. 19. و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ. ﻣﻌﺎدﻻت.

[PDF]Untitled

ای نرم. افزاری بسیاری همچون. SPSS. و. SAS. دارای روش. های کالسیک. ی از. خوشه. بندی هستند که این موضوع اهمیت مس. لهئ. را. در. تحلیل داده. ها بیش از پیش. م. شخص می. سازد. یک الگوریتم خوشه. بندی. می. تواند دارای. مشخصات. مطلوب. ی نظیر ق. ابلیت مقیالاس. پالذیری. 1. ،. توانایی مواج. ه. ه با انواع داده. ،ها. استخراج خوشه. هایی به هر شکل …

[PDF]راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺮم يآﻣﺎر اﻓﺰار spss.16

1. راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺮم. اﻓﺰار. يآﻣﺎر spss.16. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﺜﻣ. ﺎﻟﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ü. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ü. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ü. ﺟﺪاول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ü. ﺷﮑﻠﻬﺎي. يآﻣﺎر ü. آزﻣﻮن ﻓﺮض ﻫﺎ ü. آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ …. ﻧﺴـﺎﻧﯽ،. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﻮم. ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ و راﺣﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي در ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﯾدر ا.

[PDF]اصل مقاله (469 K) – مطالعات روان شناسی بالینی

توسط تشکری – ‏2016
آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل واریانس آمیخته. دو. طرفه استفاده شد. یافته. ها. حاکی از این بود که. درمان. تن. آرامی. گروهی بر کاهش. نشانه. های ….. با نرم. افزار spss. 21. استفاده. شد . تحلیل. داده. ها. ی پژوهش عالوه بر روش آمار توصیفی شامل میانگین و. انحراف معیار،. به منظور آزمون سوال تحقیق از آمار استنباطی نیز …

[PDF]بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر …

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آور. ي. ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS-18. و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن. ﻫﺎ. ي. ﺗﻮﺻ. ﯿﻔﯽ. و ﺗﺤﻠ. ﯿﻠﯽ. ﻧﻈ. ﯿﺮ. T-test. ﻣﺴﺘﻘﻞ،. ANOVA. و ﺿﺮ. ﯾﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﯽ. ﭘ. ﯿﺮﺳﻮن. در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار. ي. 05. 0/. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ … ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ. ﯽ. رﺳﺪ. ﺑﺎ. آﻣﻮزش. از ا. ﯾﻦ. ﻃﺮ. ﯾﻖ. ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎ. ﯾﺞ. رﺿﺎ. ﯾﺖ. ﺑﺨﺸ. ﯽ. دﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺖ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : آﮔﺎﻫ. ﯽ،. ﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، داﻧﺶ آﻣﻮز . وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 11. /. 12.

[PDF]بررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانوادگی در طی حاملگی

ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم. اﻓـﺰار آﻣـﺎری. SPSS. ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺷـﺪت. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ. ای ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ. ،. ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ر. اﺑﻄﻪ. ی … ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ی. ﺑﯿﻦ. ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺪت ازدواج از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓـﻪ و. ﺗﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﺷـﺪت. ﺧﺸﻮﻧﺖ و. وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان از آزﻣﻮن ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ.

ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺰﺷﻲ ﻴ ﻋ – مدیریت …

توسط والی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
۲ تیر ۱۳۹۴ – و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ. 29. ﺳﻮال. در. 4. ﺣﻴﻄﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺷﺨﺼﻲ،. ﺣﻴﻄﻪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺣﺮﻓﻪ. اي. و. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. دوره. ﺑﻮد ﻛﻪ در. ﻟﻴﻜﺮت. 5. ﮔﺰﻳﻨﻪ. اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. اﻃﻼﻋﺎت از. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن. ﻫﺎي t. ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و. ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS 21. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ …

[PDF]effectiveness of their teaching skills to reduce stress job …

توسط B Pouraboli – ‏2016 – ‏بیان شده در 1 یافته – ‏مقالات مرتبط
۱۵ تیر ۱۳۹۴ – دو. گروه. مداخله. و. کنترل. قرار. گرفتند . سپس. کارگاه. آموزش. مهارت. های. خود. توانمند. سازی. برای. گروه. مداخله. اجرا. و. اطالعات. یک. ماه. بعد. با. استفاده. از. پرسشنامه. استرس. شغلی. اسيپو. ) Osipow. (. از. هر. دو. گروه. جمع. آوری. شد . داده. ها. با. استفاده. از. نرم. افزار. SPSS. آزمون. های t-test. و. تحليل. واریانس. یکطرفه. ،. تی.

[PDF]ﻛﺎرآﻣﻮز وﻛﺎرورز از ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜ ﻲ و ارزﻳﺎﺑ ي ﻣﻨﺪ ﻣﻴﺰ

توسط B Zamanzad – ‏2007 – ‏بیان شده در 13 یافته – ‏مقالات مرتبط
در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎ. ﻳ .ﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﻛﺪ ﺑﻨﺪي وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣـﺎري. SPSS. ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺠﺬور. Chi. ، آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ. (. ANOVA. ) و آﻣـﺎر. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ. ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮ. ﻳ. ﺎن. را در ﺣﺪ ز. ﺎدﻳ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﻧـﺸﺎن داد. : ﻃﺐ داﺧﻠﻲ. 7/25%.

نرم افزار آموزش جامع SPSS 24 SPSS 24 Training – دیجی کالا

آشنايي با نرم افزار spss. طريقه كار با محيط spss. طريقه باز كردن فايل ها. طريقه ذخيره كردن فايل ها. طريقه ايجاد فايل جديد. آشنايي با منوي analyze. آشنايي با منوي graphs. طريقه كار با منوي help. طريقه خواندن داده ها از نرم افزار هاي ديگر. طريقه وارد كردن داده ها از نرم افزار اكسل. طريقه وارد كردن داده ها از پايگاه داده. طريقه وارد كردن داد ه ها از يك …

[PDF]در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓ – مجله دانشگاه علوم …

توسط M Barati – ‏2014 – ‏بیان شده در 14 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﮔﺎﻣﻬـﺎي ﻣﺜﺒﺘـﯽ را. ﺑﺮدارد . در واﻗﻊ. ﻫﺪف از. آﻣﻮزش. ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ. ﺟﺮات ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ذﻫﻨـﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ ﺗـﺎ ﺣـﺪ. ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري را ﺷﺨﺼﺎ ﺑ. ﺮ ﻋﻬـﺪه. ﮔﯿﺮﻧـﺪ …. و راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 72. 0/. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS-16. و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺗـﯽ. ﻣﺴﺘﻘﻞ. ،. آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ.

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS …

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی.

مجله طب نظامي، شماره 77 – Magiran

بررسي مخاطرات شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان مراقبت بهداشتي شاغل در بيمارستانهاي نظامي سال 95-96 احتشام قهرماني، اكرم … تعيين عوامل موثر بر ارزشيابي آموزشي اساتيد يك دانشگاه علوم پزشكي نظامي در شهر تهران …. ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پايش توليد گياهان دارويي با تاكيد بر اجراي پدافند زيستي

آناليز واريانس – فهرست دروس

انجام آناليز واريانس يك طرفه در Minitab به چند روش مي تواند انجام گيرد،كه دوروش آن خاص آناليز واريانس يك طرفه است ، كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت براي اين كار مثال زير را در نظر بگيريد. مي خواهيم ببينيم آيا در صدهاي مختلف استفاده از پنبه در قدرت الياف باهم متفاوت است يا خير . به همين دليل آزمايشي را با پنج درصد مختلف …

آمار – envX

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی. پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد. بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه …

دانلود آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار …

۸ بهمن ۱۳۹۶ – آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی. پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و …

آمار – مرسی فایل

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی , آنالیز واریانس یک طرفه;ANOVA;آمار کشاورزی;آمار منابع طبیعی;SPSS پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه […] > View article.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *